Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.33

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 24/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) i pkt 3 decyzji Nr 229/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku.
2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W GDAŃSKU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W GDAŃSKU

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W GDAŃSKU

1. Odznaka pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku, zwana dalej "odznaką", jest symbolem przynależności środowiskowej, wyrazem uznania za nienaganną służbę oraz pracę, znakiem łączącym żołnierzy i pracowników wojska. Celem nadania odznaki jest podniesienie rangi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku, zwanej dalej " WKU."
2. Odznaka pamiątkowa WKU ma kształt srebrnego krzyża maltańskiego o wymiarach 40x40 mm z czarnymi obrzeżami. Na środek krzyża nałożony jest Gryf - symbol Pomorza, z umieszczonym na korpusie herbem Gdańska. Na ramionach krzyża widnieje złoty napis "WKU" - skrót nazwy jednostki. Tło krzyża stanowią skrzyżowane szable paradne Wojska Polskiego (wzór 1976/90).
3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Gdańsku - z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym - po przesłużeniu w WKU co najmniej jednego roku;

3) pracownikom wojska - po przepracowaniu w WKU co najmniej 2 lat;

4) byłym żołnierzom zawodowym, którzy pełnili służbę w WKU przez okres nie krótszy niż 2 lata;

5) oficerom, podoficerom i szeregowym rezerwy oraz osobom będącym na przydziałach mobilizacyjnych w WKU, przez okres nie krótszy niż 2 lata;

6) wyjątkowo - innym osobom fizycznym oraz osobom prawnym, szczególnie zasłużonym dla WKU.

4. Do nadania lub pozbawienia prawa do odznaki uprawniony jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gdańsku, zwany dalej "Komendantem WKU."
5. Komendant WKU powołuje Komisję Odznaki Pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku, zwaną dalej "Komisją".
6. Komisja powołana jest w celu:

1) składania wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki;

2) opiniowania wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki;

3) sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu;

4) prowadzenia ewidencji nadanych odznak;

5) rozwiązywania problemów wynikających z niniejszego regulaminu.

7. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący - przedstawiciel korpusu oficerów starszych;

2) przedstawiciel korpusu oficerów młodszych (sekretarz);

3) przedstawiciel pracowników wojska.

8. Skład imienny Komisji podaje się w rozkazie Komendanta WKU.
9. Komisja obraduje na posiedzeniu, nie później niż na 14 dni przed ustalonymi terminami wręczenia odznaki lub na polecenie Komendanta WKU, w innym terminie.
10. Dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność 2/3 członków Komisji.
11. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który następnie przechowywany jest przez sekretarza Komisji.
12. Zaopiniowany przez Komisję wniosek o nadanie odznaki Przewodniczący Komisji przedstawia Komendantowi WKU do rozpatrzenia.
13. Osoba, której ma być nadana odznaka lub która ma być pozbawiona odznaki, podlega wyłączeniu z prac Komisji w zakresie dotyczącym rozpatrywania jej sprawy, a w jej miejsce Komendant WKU wyznacza w rozkazie dziennym inną osobę do składu komisji.
14. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją.
15. Odznaka jest numerowana.
16. Wręczenia odznaki wraz z legitymacją dokonuje Komendant WKU podczas uroczystej zbiórki z okazji świąt państwowych i wojskowych, podczas pożegnania żołnierzy odchodzących do rezerwy, przekazania stanowiska komendanta lub w innych szczególnie ważnych okolicznościach.
17. Odznaka może być noszona wyłącznie przez jej posiadacza. Niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.
18. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
19. Wizerunek odznaki może być umieszczany, za zgodą Komendanta WKU, na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach, których tematyka jest ściśle związana z wojskowymi komendami uzupełnień.
20. Odznakę nosi się na mundurze wojskowym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy (Dz. U. z 2005 r. Nr 7 poz. 54, z późn. zm.). Miniatura odznaki może być noszona do ubioru cywilnego, w lewej klapie marynarki.
21. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądowym lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
22. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant WKU, z własnej inicjatywy, albo na wniosek Komisji. Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania na piśmie do wyższego przełożonego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.
23. W decyzji Komendanta WKU o pozbawieniu prawa do odznaki zamieszcza się pouczenie o prawie do odwołania, o którym mowa pkt 22.
24. Fakt nadania prawa do odznaki podaje się w rozkazie dziennym i odnotowuje w kronice WKU. W rozkazie dziennym podaje się również fakt pozbawienia prawa do odznaki.
25. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki albo dokumentu stwierdzającego jej nadanie może nastąpić wydanie duplikatu odznaki lub wtórnika dokumentu. Za wydanie duplikatu odznaki pobiera się opłatę w wysokości kosztów jej wytworzenia. Wtórnik dokumentu wydaje się bezpłatnie.
26. Fakt wydania wtórnika dokumentu, względnie duplikatu odznaki odnotowuje się w prowadzonych dokumentach ewidencyjnych.
27. Koszty wykonania odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.