Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.25.426

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.

DECYZJA Nr 501/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W LESZNIE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W LESZNIE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMINU ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W LESZNIE

1.
Odznaka pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie jest znakiem przynależności i nienagannej służby i pracy w szeregach Wojska Polskiego oraz zewnętrznym symbolem wyróżniającym żołnierzy i pracowników służby cywilnej Wojskowej Komendy Uzupełnień spośród innych.
2.
Odznaka pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie jest dwuczęściowa o wymiarach 40 x 40 mm, stworzona na planie kwadratu, w którym umieszczony został krzyż kawalerski. Pionowe i poziome ramiona krzyża są w barwach złoto - czerwonych (barwy miasta Leszna). W górnej części krzyża umieszczono litery "WKU" - Wojskowa Komenda Uzupełnień, a w dolnej części data "1920" (rok utworzenia garnizonu i początek funkcjonowania administracji wojskowej w Lesznie). W centrum krzyża umieszczono w wieńcu wawrzynu - herb miasta Leszna (wieniec jest również symbolem oznaki korpusu osobowego administracji wojskowej).

Wieniec wawrzynu, obramowanie krzyża kawalerskiego są w barwach srebrzystych, a litery i data są w kolorze czarnym.

Krzyż kawalerski, herb, litery i data stanowią jedną część, drugą częścią nałożoną na pierwszą jest wieniec wawrzynu.

3.
Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:
1)
Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
byłym wojskowym komendantom uzupełnień po przesłużeniu w WKU co najmniej roku;
3)
żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w WKU co najmniej 2 lat;
4)
pracownikom wojska po przepracowaniu w WKU 2 lat;
5)
byłym żołnierzom zawodowym i byłym pracownikom wojska WKU po przesłużeniu lub przepracowaniu w WKU co najmniej 2 lat;
6)
wyjątkowo - innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WKU na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją".
4.
Wnioskować o nadanie lub pozbawienie odznaki pamiątkowej mogą:
1)
Wojskowy Komendant Uzupełnień;
2)
Komisja - z własnej inicjatywy;
3)
zebranie żołnierskie i pracowników wojska.
5.
Wniosek o nadanie odznaki pamiątkowej WKU powinien być złożony do Komisji nie później niż 15 dni przed jej przyznaniem.
6.
Decyzja o nadaniu lub pozbawieniu odznaki podejmowana jest na posiedzeniu Komisji i przedstawiana do zatwierdzenia Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień, który zatwierdza wniosek i ogłasza fakt nadania lub pozbawienia odznaki pamiątkowej w swoim rozkazie.
7.
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - żołnierz najstarszy służbą;
2)
sekretarz komisji - wybrany na pierwszym posiedzeniu członków komisji;
3)
członkowie - dwóch najstarszych stażem pracy w WKU pracowników wojska.
8.
Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze oraz pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek albo żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne, będące w powszechnym rozumieniu hańbiące, godzące w honor żołnierza i dobre imię WKU.
9.
Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje Wojskowy Komendant Uzupełnień na wniosek.
10.
Od decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.
11.
Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.