Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.94

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 89/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie.
§  2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
§  3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§  4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO-KONDYCYJNEGO

W MRĄGOWIE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO-KONDYCYJNEGO

W MRĄGOWIE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

WOJSKOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO-KONDYCYJNEGO

W MRĄGOWIE

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie, zwanego dalej "Ośrodkiem", jest honorowym wyróżnieniem nadawanym żołnierzom i pracownikom cywilnym Ośrodka za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy.

2. Odznaka została wprowadzona w celu:

1) uhonorowania osób zasłużonych na rzecz Ośrodka;

2) podniesienia prestiżu służby w Ośrodku;

3) wzmocnienia więzi żołnierzy i pracowników wojska Ośrodka;

4) integracji kadry i pracowników Ośrodka ze środowiskiem zewnętrznym.

3. Odznaka jest w kształcie owalnego wieńca laurowego, zamkniętego u góry sylwetką atakującego orła, trzymającego w szponach wyłaniający się z tafli jeziora herb Mrągowa. Na dole wieńca umieszczona jest granatowa szarfa z napisem "WOSzK" (skrót od pełnej nazwy Ośrodka). Wieniec wykonany jest z metalu barwy srebrzystej o ciemniejszych i jaśniejszych odcieniach liści. Orzeł wykonany jest z metalu barwy oksydowanego srebra.

4. Nadanie i pozbawienie prawa do odznaki odbywa się na podstawie wniosku Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją".

5. W skład Komisji, wybieranej na zebraniu żołnierzy Ośrodka, wchodzi 7 przedstawicieli Ośrodka: 3 oficerów, 2 podoficerów i 2 szeregowych.

Komisja ze swego składu wybiera: przewodniczącego i sekretarza zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 członków Komisji w głosowaniu jawnym.

6. Komisja wybierana jest zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy żołnierzy Ośrodka.

7. Odznakę nadaje Komendant Ośrodka na wniosek Komisji.

8. Wniosek o nadanie odznaki może złożyć Komisja oraz osoba zainteresowana.

9. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi Ośrodka, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom po wzorowej 3-letniej służbie w Ośrodku;

3) pracownikom cywilnym po nienagannym przepracowaniu 3 lat w Ośrodku;

4) wyjątkowo, na wniosek Komisji - innym żołnierzom oraz osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Ośrodka.

10. Decyzje Komisji w sprawie wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 członków Komisji w głosowaniu jawnym.

11. Odznakę tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.

12. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant Ośrodka na wniosek Komisji. Od decyzji Komendanta Ośrodka przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

13. Ewidencję odznak prowadzi sekretarz Komisji.

14. Fakt nadania odznaki odnotowuje się w Kronice Ośrodka oraz w Rozkazie Dziennym Komendanta Ośrodka.

15. Odznaki numerowane są na odwrocie od numeru 001. Do odznaki dołącza się legitymację.

16. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

17. Odznakę wręcza Komendant Ośrodka na zbiórce całego stanu osobowego Ośrodka, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

18. Sposób noszenia odznaki określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

19. Używanie wizerunku odznaki jest możliwe po uzyskaniu zgody Komendanta Ośrodka.

20. Jeden egzemplarz odznaki wraz z legitymacją przekazany zostanie do Muzeum Wojska Polskiego.

21. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa lub przywileje z tytułu jej posiadania.

22. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej użyczać, przekazywać lub wymieniać.

23. Koszt przygotowania matrycy odznaki i kolejnych odznak nie obciąża budżetu resortu obrony narodowej.