Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.38

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 29/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W GDAŃSKU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W GDAŃSKU

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W GDAŃSKU

1. Odznaka pamiątkowa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW) w Gdańsku, zwana dalej "odznaką", będzie symbolem jedności, koleżeństwa i integracji z mieszkańcami regionu. Będzie wyrazem uhonorowania żołnierzy, pracowników wojska, a także innych osób szczególnie zasłużonych dla WSzW.
2. Celem wprowadzenia odznaki jest kultywowanie i popularyzowanie tradycji administracji wojskowej na terenie Pomorza Gdańskiego.
3. Odznaka ma kształt owalu wypełnionego zieloną emalią. Wewnątrz owalu znajdują się dwie skrzyżowane szable, herb Gdańska oraz wizerunek Gryfa Pomorskiego oraz litery "WSzW". Całość obramowana jest wieńcem z liści laurowych i dębowych wykonanych z metalu srebrzonego i oksydowanego.
4. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
a) komendantowi z tytułu objęcia stanowiska służbowego,
b) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w jednostce wojskowej co najmniej dwóch lat,
c) pracownikom wojska po przepracowaniu w jednostce wojskowej co najmniej trzech lat,
d) żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie odznaki,
e) wyjątkowo, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją" - innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WSzW.
5. Odznakę wraz z legitymacją nadaje Komendant na wniosek Komisji. Fakt ten odnotowuje się w rozkazie dziennym sztabu.
6. Odznaka nadawana jest imiennie. Niedopuszczalne jest odstępowanie odznaki innym osobom.
7. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.
8. W skład Komisji wchodzą cztery osoby: 2 oficerów, 1 podoficer oraz pracownik wojska, wybrane w głosowaniu jawnym na zebraniu stanu osobowego sztabu. Sekretarz Komisji, wybrany z jej składu, odpowiada za ewidencję nadanych odznak.
9. Prawo do odznaki tracą żołnierze prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
10. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.
11. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru, zgodnie z przepisami ubiorczymi.
12. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany, za zgodą Komendanta, na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach WSzW Gdańsk.
13. Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie mogą obciążać budżetu resortu obrony narodowej.