Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.41

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 34/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie.
2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE

1. Odznakę pamiątkową Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie, zwaną dalej "odznaką", nadaje się żołnierzom zawodowym, pracownikom wojska w dowód uznania ich ofiarnej i sumiennej służby oraz pracy, a także innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.
2. Celem nadania jest uhonorowanie służby, pracy jak również nadanie rangi Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury, zwanym dalej "RZI", oraz propagowanie jednostki w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i środowisku cywilnym.
3. Odznaka pamiątkowa RZI składa się z trzech zasadniczych elementów: koła zębatego barwy srebrzystej, na które nałożony jest cyrkiel barwy złocistej oraz trzy cegły. Na jednej z nich umieszczone są złociste litery "RZI". W centralnym miejscu odznaki, na tle koła zębatego wypełnionego czerwono-niebieską emalią, znajduje się herb miasta Szczecina.
4. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Szefowi RZI z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w RZI, co najmniej 1 roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w RZI, co najmniej 2 lat;

4) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla RZI.

5. Odznaki są numerowane i nadawane żołnierzom i pracownikom wojska wraz z legitymacją.
6. Odznakę nadaje Szef RZI na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją".
7. Szef RZI powołuje Komisję w składzie:

1) przewodniczący: Zastępca Szefa RZI;

2) sekretarz: mąż zaufania oficerów;

3) członkowie:

a) przewodniczący związków zawodowych,

b) przedstawiciel pracowników wojska.

8. Do obowiązków Komisji należy:

1) zakup odznak oraz prowadzenie ewidencji nadanych odznak;

2) opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienia prawa do jej noszenia;

3) zapewnienie ścisłego przestrzegania zasad regulaminu odznaki - sprawy sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja w porozumieniu z Szefem RZI;

4) przedkładanie wniosków Szefowi RZI.

9. Decyzje Komisji w sprawie wyżej wymienionych wniosków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3/4 jej składu.
10. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym oraz kronice RZI.
11. Odznaka nadawana jest imiennie. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim
12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt wojskowych i państwowych oraz w innych, szczególnie ważnych dla RZI okolicznościach.
13. Wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłaszane są w rozkazie Szefa RZI.
14. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
15. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Szef RZI z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji.
16. Od decyzji Szefa RZI przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
17. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego według zasad określonych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
18. Wizerunek odznaki, za zgodą Szefa RZI, może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z jednostką.
19. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.
20. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.