Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.114

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 106/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, proporców rozpoznawczych oraz proporczyka na beret żołnierzy 102. Batalionu Ochrony Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 i z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 30 oraz § 32 i § 34 pkt 2 i 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", 102. Batalionu Ochrony Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, zwanego dalej "Batalionem";
2) proporce rozpoznawcze dowódcy Batalionu oraz dowódców jego pododdziałów;
3) proporczyk na beret żołnierzy Batalionu.
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca rozpoznawczego dowódcy Batalionu określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca rozpoznawczego dowódcy 1. Kompanii Ochrony Batalionu, określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca rozpoznawczego dowódcy 2. Kompanii Ochrony Batalionu, określony w załączniku Nr 5;
6) wzór proporca rozpoznawczego dowódcy 3. Kompanii Ochrony Batalionu, określony w załączniku Nr 6;
7) wzór proporca rozpoznawczego dowódcy Baterii Przeciwlotniczej Kompanii Ochrony Batalionu, określony w załączniku Nr 7;
8) wzór proporca rozpoznawczego dowódcy Kompanii Inżynieryjnej Batalionu, określony w załączniku Nr 8;
9) wzór proporca rozpoznawczego dowódcy Kompanii Logistycznej Batalionu, określony w załączniku Nr 9;
10) wzór proporczyka na beret żołnierzy Batalionu, określony w załączniku Nr 10.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 11.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. KOMPANII OCHRONY 102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. KOMPANII OCHRONY 102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 3. KOMPANII OCHRONY 102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATERII PRZECIWLOTNICZEJ 102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII INŻYNIERYJNEJ 102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ 102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  11

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 102. Batalionu Ochrony Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północy-Wschód zwanego dalej "Batalionem", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska za nienaganną służbę i pracę oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.

2. Odznakę Batalionu stanowi tarcza otoczona wieńcem dębowo-laurowym. Tarcza podzielona jest na cztery pola. Lewe górne pole jest białe, prawe dolne - niebieskie. Pozostałe dwa pola są szare. Na dolnym lewym polu umieszczony jest herb województwa zachodniopomorskiego. Na prawym górnym polu znajduje się liczba 102. Nad tarczą umieszczony jest srebrny hełm rycerski.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy Batalionu z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po minimum roku nienagannie pełnionej służby w Batalionie;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w Batalionie minimum dwóch lat;

4) innym osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Batalionu.

4. Odznakę nadaje Dowódca Batalionu na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy i odnotowuje w kronice Batalionu.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca Batalionu powołuje sześcioosobową Komisję, w skład której wchodzą żołnierze i pracownicy cywilni Batalionu.

8. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, który reprezentuje Komisję oraz jej sekretarza, który sporządza protokoły z obrad Komisji.

9. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Dowódcy Batalionu.

10. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

11. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków.

12. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy Batalionu.

13. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

16. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

17. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca Batalionu z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

18. Od decyzji Dowódcy Batalionu przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

19. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Dowódcy Batalionu.

20. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących Batalion.

21. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

22. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.