Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Wojskowego Biura Zarządzania... - OpenLEX

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami imienia płk. Mieczysława Ornatowskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2021.193

Akt indywidualny
Wersja od: 3 września 2021 r.

DECYZJA Nr 121/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 września 2021 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami imienia płk. Mieczysława Ornatowskiego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się:
1)
odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami imienia płk. Mieczysława Ornatowskiego, zwanego dalej "WBZC";
2)
oznakę rozpoznawczą WBZC, zwaną dalej "oznaką";
3)
proporczyk na beret żołnierzy WBZC, zwany dalej "proporczykiem".
§  2. 
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;
2)
wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2;
3)
wzór oznaki:
a)
na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 3,
b)
na mundur polowy określony w załączniku Nr 4;
4)
wzór proporczyka określony w załączniku Nr 5.
§  3. 
Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 6.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO BIURA ZARZĄDZANIA CZĘSTOTLIWOŚCIAMI IMIENIA PŁK. MIECZYSŁAWA ORNATOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO BIURA ZARZĄDZANIA CZĘSTOTLIWOŚCIAMI IMIENIA PŁK. MIECZYSŁAWA ORNATOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEGO BIURA ZARZĄDZANIA CZĘSTOTLIWOŚCIAMI IMIENIA PŁK. MIECZYSŁAWA ORNATOWSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEGO BIURA ZARZĄDZANIA CZĘSTOTLIWOŚCIAMI IMIENIA PŁK. MIECZYSŁAWA ORNATOWSKIEGO NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY WOJSKOWEGO BIURA ZARZĄDZANIA CZĘSTOTLIWOŚCIAMI IMIENIA PŁK. MIECZYSŁAWA ORNATOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO BIURA ZARZĄDZANIA CZĘSTOTLIWOŚCIAMI IMIENIA PŁK. MIECZYSŁAWA ORNATOWSKIEGO

1.
Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami imienia płk. Mieczysława Ornatowskiego, zwanego dalej "WBZC", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników WBZC za nienaganną służbę i pracę oraz innych osób, szczególnie zasłużonych dla WBZC. Jest również wyrazem przynależności oraz szczególnej więzi łączącej posiadacza odznaki ze społecznością WBZC.
2.
Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, jest zmodyfikowaną wersją historycznej odznaki pamiątkowej Pułku Radiotelegraficznego, którego tradycje dziedziczy WBZC. Podstawą odznaki jest stylizowany krzyż kawalerski koloru czarnego z obramowaniem w kolorze granatowym i złotą obwódką. Użyte kolory nawiązują do historycznych barw wojsk łączności. Na lewym i prawym ramieniu krzyża znajdują się złote litery "WB" i "ZC" - skrót nazwy WBZC. Na górnym ramieniu krzyża umieszczono w układzie pionowym złote cyfry "01" i "04", na dolnym ramieniu krzyża umieszczono złotą liczbę "1999" - użyte elementy stanowią datę sformowania WBZC. W centralnej części krzyża nałożono czerwoną tarczę ze złotym obramowaniem, na której znajduje się biały orzeł. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczono po trzy złote błyskawice, symbolizujące łączność radiową.
3.
Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1)
Dyrektorowi WBZC, zwanemu dalej "Dyrektorem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
żołnierzom zawodowym, po minimum roku nienagannie pełnionej służby w WBZC;
3)
pracownikom, po przepracowaniu w WBZC co najmniej dwóch lat;
4)
innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WBZC, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.
4.
Odznakę nadaje Dyrektor na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dyrektora oraz księdze ewidencji wydanych odznak.
5.
Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.
6.
Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
7.
Dyrektor powołuje 4-osobową Komisję w składzie:
1)
przewodniczący - zastępca Dyrektora WBZC;
2)
sekretarz - główny specjalista/pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;
3)
Szef Wydziału Koordynacji Częstotliwości;
4)
przedstawiciel pracowników WBZC.
8.
Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dyrektora.
9.
Do zadań Komisji w szczególności należy:
1)
opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;
2)
prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;
3)
wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.
10.
Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność co najmniej 3/4 jej członków.
11.
Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dyrektorowi.
12.
Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.
13.
Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
14.
Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.
15.
Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
16.
Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dyrektor z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.
17.
Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
18.
Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dyrektora.
19.
Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WBZC, za zgodą Dyrektora.
20.
Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej jednostki budżetowej.
21.
Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.