Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.97

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 75/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Dowództwa 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Dowództwa 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, zwanego dalej "18DZ";
2) oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", 18DZ;
3) proporczyk na beret żołnierzy, zwany dalej "proporczykiem", 18DZ.
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór odznaki 18DZ, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki 18DZ, określony w załączniku Nr 2;
3) wzory oznaki 18DZ, określone w załącznikach Nr 3 i 4;
4) wzór proporczyka 18DZ, określony w załączniku Nr 5.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki 18DZ, określony w załączniku Nr 6.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA 18. DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI TADEUSZA BUKA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA 18. DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI TADEUSZA BUKA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DOWÓDZTWA 18. DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI TADEUSZA BUKA NA MUDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DOWÓDZTWA 18. DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI TADEUSZA BUKA NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY DOWÓDZTWA 18. DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI TADEUSZA BUKA

ZAŁĄCZNIK Nr  6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA 18. DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI TADEUSZA BUKA

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Dowództwa 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen broni Tadeusza Buka, zwanej dalej "18DZ", jest zewnętrznym znakiem więzi żołnierzy i pracowników oraz osób szczególnie zasłużonych dla 18DZ. Posiadanie odznaki jest wyrazem uhonorowania i stanowi widoczny znak przynależności do społeczności wojskowej kultywującej chlubne tradycje oręża polskiego.

2. Odznaka ma kształt stylizowanej tarczy herbowej z dwoma skrzyżowanymi mieczami. Na karmazynowym tle znajduje się srebrny orzeł, nawiązujący do wzoru orła Armii Polskiej we Francji. Na jego skrzydłach widnieją białe cyfry (ze srebrną otoczką) "1" i "8", tworzące numer 18DZ. Odznaka nawiązuje do odznaki 18. Dywizji Piechoty, której tradycje dziedziczy 18DZ.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy 18DZ, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po co najmniej dwuletniej nienagannej służbie w strukturach 18DZ, a w uzasadnionych przypadkach - przed upływem dwóch lat;

3) pracownikom 18DZ, po przepracowaniu w sposób nienaganny co najmniej trzech lat;

4) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziale mobilizacyjnym w 18DZ, za szczególne zasługi;

5) innym osobom i instytucjom, szczególnie zasłużonym dla kształtowania pozytywnego wizerunku 18DZ w społeczeństwie.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 6-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący: Szef Szkolenia;

2) zastępca przewodniczącego: Szef Wydziału Wychowawczego;

3) sekretarz: Pomocnik Dowódcy do Spraw Podoficerów;

4) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

5) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

6) przedstawiciel pracowników.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

a) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

b) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

c) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 2/3 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Wnioski o nadanie odznaki wraz z uzasadnieniem w przypadkach określonych w pkt 3 ppkt 2 i 3 składają drogą służbową do Dowódcy, za pośrednictwem przewodniczącego Komisji, przełożeni żołnierzy i pracowników 18DZ.

13. W przypadkach określonych w pkt 3 ppkt 4 i 5 inicjatywa wnioskowania o przyznanie odznaki przysługuje Dowódcy lub Komisji.

14. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego. Odznaka jest numerowana.

15. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

16. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

17. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

18. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

19. Od decyzji Dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

20. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Dowódcy.

21. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących 18DZ.

22. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

23. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.