Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.96

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 74/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych, zwanego dalej "BDWL";
2) oznakę rozpoznawczą BDWL, zwaną dalej "oznaką";
3) proporczyk na beret żołnierzy BDWL, zwany dalej "proporczykiem".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 2;
3) wzory oznaki, określone w załącznikach Nr 3 i 4;
4) wzór proporczyka, określony w załączniku Nr 5.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 6.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY BATALIONU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", ma służyć pielęgnowaniu tradycji oraz konsolidacji środowiska żołnierzy i pracowników Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych, zwanego dalej "BDWL". Noszenie odznaki jest zewnętrzną formą okazywania przynależności żołnierzy i pracowników BDWL oraz więzi z tradycjami w nim kultywowanymi.

2. Wzór odznaki oparto na historycznym pierwowzorze odznaki pamiątkowej 21. Warszawskiego Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" oraz 30. Pułku Strzelców Kaniowskich - jednostek, których odznaki pamiątkowe do dziś zdobią sztandar batalionu. Podstawą odznaki jest wieniec laurowo-dębowy koloru srebrnego, na którym umieszczony jest biały krzyż, tzw. palowy, o ostro ściętych ramionach (oba symbole zaczerpnięte z odznaki 21. WPP "Dzieci Warszawy" oraz oznaki rozpoznawczej BDWL). Pomiędzy ramionami krzyża rozchodzi się po pięć złotych promieni - jak między ramionami krzyża odznaki 30. PSK. W centrum krzyża znajduje się miniatura nawiązująca do oznaki rozpoznawczej BDWL - tarcza ze złotą obwódką i chabrowo-czarnym tłem, na którym znajduje się skrzyżowana szabla reprezentacyjna (w kolorach srebrnym i czarnym) i buława (w kolorze złotym), a w górnej części tarczy - złota błyskawica. Na górnym ramieniu krzyża umieszczono skrót "bdow", a na dolnym ramieniu skrót "WL", oba w kolorze złotym. Tworzą one napis "bdow WL" - skrót nazwy jednostki.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy BDWL, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej rocznej służbie w BDWL;

3) pracownikom BDWL, po przepracowaniu co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy, powoływanym przez BDWL na ćwiczenia w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub innych form pełnienia czynnej służby wojskowej - za wybitne zasługi;

5) innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla BDWL.

4. Odznakę nadaje Dowódca BDWL, na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy BDWL.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca BDWL powołuje 5-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący: Szef Sztabu BDWL;

2) sekretarz: szef Sekcji Komunikacji Społecznej;

3) przedstawiciel Korpusu Oficerów;

4) przedstawiciel Korpusu Podoficerów;

5) przedstawiciel Korpusu Szeregowych Zawodowych.

8. Imienny skład Komisji oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie Dowódcy BDWL.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do oznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych oznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/5 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy BDWL.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych, szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenie odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca BDWL z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy BDWL.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących BDWL.

20. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jej zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.