Dz.Urz.MON.2019.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 2/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego im. gen. broni Władysława Andersa

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego im. generała broni Władysława Andersa, zwanego dalej "COLąd";
2) oznakę rozpoznawczą COLąd, zwaną dalej "oznaką";
3) proporczyk na beret żołnierzy COLąd, zwany dalej "proporczykiem".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 2;
3) wzory oznaki, określone w załącznikach Nr 3 i 4;
4) wzór proporczyka, określony w załączniku Nr 5.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 6.
§  4.  Traci moc decyzja Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego dowódcy, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego im. generała broni Władysława Andersa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 169).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH – DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA

ZAŁĄCZNIK Nr  6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego im. gen. broni Władysława Andersa, zwanego dalej "COLąd", jest zewnętrznym znakiem więzi żołnierzy, pracowników wojska i osób szczególnie zasłużonych dla COLąd. Posiadanie odznaki jest wyrazem uhonorowania i stanowi widoczny znak przynależności do społeczności wojskowej kultywującej chlubne tradycje oręża polskiego.

2. Odznaka COLąd nawiązuje swoim kształtem i symboliką do odznaki pamiątkowej 2. Korpusu Polskiego, dowodzonego przez patrona COLąd - gen. broni Władysława Andersa. Jej dolną część stanowi tarcza Krzyżowców - historyczny symbol 8. Armii, w której skład wchodził, podczas walk we Włoszech, 2. Korpus Polski. Na obrzeżach tarczy umieszczono skrót nazwy "COLąd - DKL". Nad tarczą znajduje się stylizowana litera "K" z królewską koroną z drzwi Katedry Wawelskiej, nawiązująca do miejsca stacjonowania COLąd. Po bokach litery "K" umieszczono dwie gałązki liści laurowych.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy COLąd, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po co najmniej dwuletniej, nienagannej służbie w strukturach COLąd;

3) pracownikom wojska zatrudnionym w COLąd, po przepracowaniu w sposób nienaganny co najmniej trzech lat;

4) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych przez okres nie krótszy niż 2 lata oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom i instytucjom, szczególnie zasłużonym dla kształtowania pozytywnego wizerunku COLąd w społeczeństwie.

4. Odznakę nadaje Dowódca COLąd na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy COLąd.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca COLąd powołuje 6-osobową Komisję w składzie:

1) Przewodniczącego - Szef Wydziału Koordynacyjnego;

2) zastępcy przewodniczącego - główny specjalista;

3) sekretarza - pełnomocnik dowódcy ds. podoficerów;

4) Męża Zaufania Korpusu Oficerów;

5) Męża Zaufania Korpusu Podoficerów;

6) przedstawiciela pracowników wojska.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Dowódcy COLąd.

9. Do zadań Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki;

4) organizacja i prowadzenie uroczystości wręczania odznak.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 4/6 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

12. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy COLąd.

13. Wnioski o nadanie prawa do odznaki, wraz z uzasadnieniem, w przypadkach określonych w pkt 3 ppkt 2 i 3, przełożeni żołnierzy i pracowników wojska składają drogą służbową do Dowódcy COLąd, za pośrednictwem przewodniczącego Komisji. W przypadkach określonych w pkt 3 ppkt 4 i 5, o nadanie prawa do odznaki wnioskuje Dowódca COLąd lub Komisja.

14. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych, szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

15. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

16. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

17. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

18. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca COLąd z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

19. Od decyzji Dowódcy COLąd przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

20. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dowódcy COLąd.

21. Wizerunek odznaki może być umieszczony i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących COLąd.

22. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

23. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.