Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 1. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.399

Akt indywidualny
Wersja od: 24 grudnia 2014 r.

DECYZJA Nr 508/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 1. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką" oraz proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", 1. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni. Józefa Dowbor-Muśnickiego.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3)
wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji;
4)
wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BATALIONU PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ ZIEMI RZESZOWSKIEJ IM. PŁK. DYPL. BENIAMINA PIOTRA KOTARBY 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BATALIONU PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ ZIEMI RZESZOWSKIEJ IM. PŁK. DYPL. BENIAMINA PIOTRA KOTARBY 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. BATALIONU PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ ZIEMI RZESZOWSKIEJ IM. PŁK. DYPL. BENIAMINA PIOTRA KOTARBY 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. BATALIONU PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ ZIEMI RZESZOWSKIEJ IM. PŁK. DYPL. BENIAMINA PIOTRA KOTARBY 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 1. BATALIONU PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ ZIEMI RZESZOWSKIEJ IM. PŁK. DYPL. BENIAMINA PIOTRA KOTARBY 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BATALIONU PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ ZIEMI RZESZOWSKIEJ IM. PŁK. DYPL. BENIAMINA PIOTRA KOTARBY 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 1. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk. dypl. Beniamina Kotarby, zwanego dalej "Batalionem" jest symbolem przynależności i świadectwem nienagannej służby, pełnionej pod wspólnymi barwami w szeregach Batalionu. Stanowi również dowód wierności dziedziczonym i kultywowanym tradycjom 17. Pułku Piechoty.

2. Odznaka Batalionu jest wzorowana na odznace pamiątkowej 17. Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej, którego tradycje kultywuje Batalion. Odznaka jest wielowarstwowa. Pierwszą warstwę stanowi oksydowana tarcza, na której znajdują są dwa emaliowane pasy barwy granatowej i żółtej, rozdzielone srebrzystą linią. Na tarczę nałożony jest biały emaliowany krzyż o ostro ściętych ramionach, zakończonych srebrzystym obrzeżem. Na ramionach krzyża: górnym, lewym i prawym - znajduje się skrót nazwy Batalionu - "1 bp zmot". Na dolnym ramieniu umieszczony jest skrót nazwy 17. Pułku Piechoty - "17 pp" i cyfry "1918" - rok jego powstania. W centrum krzyża umieszczony jest wizerunek orła w koronie, od którego do rogów tarczy biegną cztery stylizowane płomienie. Wizerunek orła i płomienie są oksydowane.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy Batalionu z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w Batalionie co najmniej roku;

3) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziale mobilizacyjnym w Batalionie oraz uczestniczącym co najmniej trzy razy w ćwiczeniach;

4) wyjątkowo - innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Batalionu.

4. Do nadania odznaki uprawniony jest Dowódca Batalionu na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją".

5. W skład Komisji wchodzą:

1) Zastępca Dowódcy Batalionu;

2) oficer sekcji właściwej do spraw wychowawczych;

3) nieetatowy pomocnik dowódcy batalionu ds. podoficerów;

4) mąż zaufania szeregowych Batalionu.

6. Imienny skład Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy Batalionu.

7. Ze składu Komisji wybierany jest jej przewodniczący i sekretarz.

8. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak;

3) przedstawianie wniosków dla Dowódcy Batalionu.

9. Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków składu.

10. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

11. Odznakę wraz z legitymacją, wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

12. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej darować, użyczać lub wymieniać.

14. Wizerunek odznaki może być używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących Batalion.

15. Prawo do odznaki tracą żołnierze skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca Batalionu z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Dowódcy Batalionu przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Fakt nadania i pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy Batalionu.

19. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

20. Koszty wykonania nadawanych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.