Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.178

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 186/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego

Departament Wychowania i promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala, się, co następuje:

§  1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", oraz proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego.
§  2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 i Nr 4 do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§  3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.
§  4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 6. SAMODZIELNEGO ODDZIAŁU GEOGRAFICZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 6. SAMODZIELNEGO ODDZIAŁU GEOGRAFICZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 6. SAMODZIELNEGO ODDZIAŁU GEOGRAFICZNEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 6. SAMODZIELNEGO ODDZIAŁU GEOGRAFICZNEGO NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 6. SAMODZIELNEGO ODDZIAŁU GEOGRAFICZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 6. SAMODZIELNEGO ODDZIAŁU GEOGRAFICZNEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego, zwanego dalej "Oddziałem", jest widocznym znakiem nienagannej służby w szeregach oddziału oraz zewnętrznym symbolem przynależności, solidarności żołnierskiej, współpracy w służbie wojskowej pełnionej lub odbytej pod wspólnym sztandarem. Jest znakiem dziedziczonej i kultywowanej tradycji służby geograficznej Wojska Polskiego, zespolenia i przywiązania do oddziału a także symbolem wyróżniającym żołnierzy 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego.

2. Celem nadania odznaki pamiątkowej jest uhonorowanie wzorowej służby wojskowej, podniesienie rangi oddziału w środowisku wojskowym i cywilnym.

3. Odznaka wykonana jest z metalu oksydowanego, częściowo wypełnionego emalią - dwuwarstwowa. Podstawą odznaki jest krzyż maltański - wzorowany na odznace 12. Kompanii Geograficznej 2 Korpusu Polskiego. Wykonany jest z metalu pokrytego czarną emalią ze złoto-białym obrzeżem. Kolor czarny symbolizuje służby techniczne w tym geografię i kartografię wojskową. Drugą warstwę stanowi orzeł w koronie, wzorowany na orle z odznaki pamiątkowej Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1928 roku, umieszczony na niebieskim globusie z siatką południków i równoleżników, symbolizuje on Glob Ziemski oraz nawiązuje do emblematu ("korpusówki") Korpusu Oficerów Geografów z okresu II Rzeczypospolitej. Na pierś orła nałożona jest tarcza, wypełniona białą emalią z niebieską obwódką. Na tarczy znajduje się cyfra "6" barwy czarnej, odzwierciedlająca numer oddziału. Glob ziemski obwiedziony jest wieńcem laurowo-dębowym.

4. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) dowódcy Oddziału z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po co najmniej rocznej nienagannej służbie. W uzasadnionych przypadkach (np. dokonanie czynu bohaterskiego, szczególnych zasług dla umacniania systemu obronnego i Sił Zbrojnych RP) okres ten może być skrócony;

3) pozostałym żołnierzom (NSR, rezerwy, itp.), tylko za wybitne zasługi;

4) byłym żołnierzom zawodowym Oddziału za zasługi wniesione w pomnażanie tradycji 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego;

5) osobom fizycznym i prawnym, które wniosły szczególne zasługi w upowszechnianiu i popularyzacji tradycji Oddziału oraz które w sposób ciągły współpracują w dziedzinie umacniania obronności RP i patriotycznego wychowania;

6) pracownikom wojska po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w Oddziale.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją.

6. Odznaka jest numerowana.

7. Odznakę nadaje Dowódca Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją" lub na wniosek zebrania żołnierzy zawodowych Oddziału.

8. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

9. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych, wojskowych, oraz innych szczególnie ważnych okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

10. Sposób noszenia odznaki określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej. Miniatrukę odznaki można nosić do wizytowego ubioru cywilnego.

11. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach, i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących 6. Samodzielny Oddział Geograficzny.

12. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawo do odznaki pamiątkowej w uzasadnionych przypadkach mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji.

14. Od decyzji o pozbawieniu prawa do odznaki przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

15. Fakt nadania lub pozbawienia odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy Oddziału.

16. Fakt nadania powinien być też odnotowany w Kronice 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego.

17. Komisję tworzą:

1) oficer najstarszy służbą (za wyjątkiem dowódcy Oddziału) - przewodniczący;

2) podoficer najstarszy służbą - sekretarz;

3) mężowie zaufania: oficerów, podoficerów i szeregowych - członkowie

18. Komisję powołuje się na kadencję trwającą 3 lata. Skład Komisji odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy Oddziału.

19. Komisja opiniuje wnioski o nadanie i pozbawienie prawa do posiadania odznaki. Ewidencję nadanych odznak prowadzi sekretarz Komisji. Decyzja Komisji o nadanie lub pozbawienie prawa do posiadania odznaki zapada w jawnym głosowaniu, zwykłą większością głosów.

20. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej. Uhonorowany odznaką pamiątkową pokrywa koszty jej wytworzenia.

21. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.