Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.121

Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2012 r.

DECYZJA Nr 97/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową zwaną dalej "odznaką", oznakę rozpoznawczą zwaną dalej "oznaką", oraz proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3)
wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4)
wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI im. KAZIMIERZA I ODNOWICIELA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI IM. KAZIMIERZA I ODNOWICIELA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI IM. KAZIMIERZA I ODNOWICIELA

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI IM. KAZIMIERZA I ODNOWICIELA

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI IM. KAZIMIERZA I ODNOWICIELA

1.
Odznakę pamiątkową Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela, zwaną dalej "odznaką", nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy służby czynnej, pracowników wojska oraz innych osób fizycznych i prawnych w dowód uznania ofiarnej służby i pracy. Odznaka stanowi formę wyróżnienia i jest oznaką przynależności do grona żołnierzy i pracowników wojska Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela, zwanego dalej "Centrum".
2.
Odznaka wykonana jest w kształcie krzyża Ruperta, którego ramiona oznaczają cztery cnoty: wierność, honor, wstrzemięźliwość i przezorność. Kształt nawiązuje do odznak pamiątkowych jednostek wojskowych II Rzeczypospolitej Polskiej. Krzyż wpisany jest w okrąg o średnicy 40 mm ze srebrnymi rantami. Ramiona mają barwę pomarańczowo - granatową. Barwa granatowa symbolizuje służby materiałowe, a barwa pomarańczowa oznacza jednostki pancerne i samochodowe. W centrum krzyża znajduje się tarcza z czerwonym Gryfem Pomorskim w koronie - godłem Pomorza. Użyta symbolika nawiązuje do miejsca stacjonowania Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela - województwa kujawsko-pomorskiego. Gryf, który jest symbolem waleczności, odwagi i wytrwałości stoi na otwartej księdze barwy pomarańczowej - symbolu nauki i wiedzy. Trzyma miecz - symbol siły, walki i rycerskości. Na dolnym ramieniu krzyża umocowana jest szarfa barwy granatowej ze srebrzystym napisem Centrum Szkolenia Logistyki.
3.
Odznakę nadaje Komendant Centrum na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją". Treść wniosku, po zatwierdzeniu go przez Komendanta, ogłaszana jest w rozkazie dziennym.
4.
Komendanta powołuje Komisję w składzie:
1)
Zastępca Komendanta;
2)
Szef Wydziału Dydaktycznego;
3)
Szef Wydziału Ogólnego;
4)
Szef Sekcji Wychowawczej;
5)
Pomocnik Komendanta ds. Podoficerów;
6)
mężowie zaufania korpusów osobowych;
7)
przedstawiciel pracowników wojska, w przypadku rozpatrywania wniosku o nadanie odznaki pracownikowi wojska.
5.
Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:
1)
Komendantowi z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
żołnierzom służby czynnej, po nienagannym przesłużeniu w Centrum co najmniej dwunastu miesięcy,
3)
pracownikom wojska - za wzorową pracę przez okres minimum dwudziestu czterech miesięcy,
4)
żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie odznaki,
5)
wyjątkowo - innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Centrum Szkolenia Logistyki.
6.
Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.
7.
Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru, zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
8.
Wręczenie odznaki wraz z legitymacją odbywa się w Sali Tradycji Centrum lub na uroczystej zbiórce:
1)
z okazji świąt wojskowych i państwowych;
2)
w dniu święta Centrum;
3)
w innych szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.
9.
Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie skazane wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek, a w uzasadnionych przypadkach żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.
10.
Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant Centrum z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji. Od decyzji Komendanta przysługuje odwołanie na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
11.
Na wniosek komisji Komendant Centrum może przywrócić prawo do odznaki osobie zrehabilitowanej.
12.
Posiadaczom odznaki nie przysługują żadne prawa i przywileje z tytułu jej posiadania.
13.
Wizerunek odznaki może być umieszczany w celach promocyjnych na drukach i wydawnictwach Centrum, za zgodą Komendanta.
14.
Koszty wykonania matrycy i kolejnych egzemplarzy odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.