Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 1. Regionalnej Bazy Logistycznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.118

Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2012 r.

DECYZJA Nr 94/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 1. Regionalnej Bazy Logistycznej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową zwaną dalej "odznaką", oznakę rozpoznawczą zwaną dalej "oznaką", oraz proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", 1. Regionalnej Bazy Logistycznej.
2.
Zatwierdza się :
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3)
wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji;
4)
wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 1. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ

1.
Odznakę pamiątkową 1. Regionalnej Bazy Logistycznej, zwana dalej "odznaką", nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska, w dowód uznania ofiarnej i sumiennej służby i pracy. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań. Odznaka pamiątkowa jest znakiem przynależności do grona żołnierzy i pracowników wojska, emerytów i żołnierzy rezerwy 1. Regionalnej Bazy Logistycznej, zwanej dalej "1.RBLog".
2.
Celem nadania odznaki pamiątkowej jest uhonorowanie służby i pracy w 1.RBLog oraz propagowanie jednostki w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i środowisku cywilnym.
3.
Odznaka wykonana jest w kształcie krzyża maltańskiego ramiona barwy niebieskiej z amarantowymi krawędziami o wymiarach 40x 40 mm. Barwy nawiązują do barw służb logistycznych. W centrum krzyża nałożono herb miasta Wałcza, gdzie stacjonuje Komenda 1. Regionalnej Bazy Logistycznej. Ramiona krzyża połączone są elementami graficznymi obrazującymi cztery podsystemy logistyczne: materiałowy - kłos; techniczny - koło; transport i ruch wojsk - kierownica oraz infrastruktury wojskowej - cegły. Na górnym ramieniu krzyża widnieje cyfra "1" na dolnym napis "RBLog" - skrót nazwy Bazy. Cyfra i napis w barwach srebrnych.
4.
Prawo do odznaki przysługuje:
1)
Komendantowi z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
żołnierzom i pracownikom wojska po minimum roku nienagannie pełnionej służby i pracy w 1. RBLog;
3)
żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych 1.RBLog za szczególne zasługi;
4)
wyjątkowo innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 1. RBLog.
5.
Po jednym egzemplarzu odznaki zostanie przekazane do Muzeum Wojska Polskiego i Sali Tradycji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
6.
Odznaki są numerowane i nadawane imiennie wraz z legitymacją.
7.
Odznakę nadaje Komendant 1.RBLog na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją". Fakt nadania odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym oraz w Kronice 1.RBLog.
8.
Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.
9.
Odznakę wręcza się na uroczystej zbiórce:
1)
z okazji świąt wojskowych i państwowych;
2)
w dniu święta 1 RBLog;
3)
w dniu przekazania stanowiska Komendanta 1. RBLog;
4)
w dniu odejścia z zawodowej służby wojskowej lub pracy;
5)
w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych;
6)
w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.
10.
Komendant 1.RBLog powołuje na okres jednego roku Komisję w składzie:
1)
oficer wychowawczy;
2)
mąż zaufania oficerów;
3)
mąż zaufania podoficerów;
4)
mąż zaufania szeregowych zawodowych.

Przewodniczący wybierany jest spośród składu Komisji.

11.
Do obowiązków Komisji należy:
1)
ewidencjonowanie nadanych odznak;
2)
opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki.
12.
Posiadaczom odznaki nie przysługują żadne prawa lub przywileje z tytułu jej posiadania.
13.
Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
14.
Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek, a w uzasadnionych przypadkach żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
15.
Decyzję o pozbawieniu odznaki podejmuje Komendant 1.RBLog z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji Komendanta przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
16.
Fakt pozbawienia prawa do odznaki ogłasza się w rozkazie Komendanta 1.RBLog.
17.
Wizerunek odznaki może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z 1.RBLog, za zgodą Komendanta.
18.
Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.