Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2002.5.52

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 grudnia 2003 r.

DECYZJA Nr 76/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.

Dep. Społ.-Wychowawczy

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 i z 1998 r. poz. 64) oraz w związku z pkt 2 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej, ustalam:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową zwaną dalej "odznaką", oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką" oraz proporczyk 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) 1 (uchylony);
4) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Pkt 2 ppkt 3 uchylony przez pkt 3 decyzji nr 296/MON z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku (Dz.Urz.MON.03.17.184) z dniem 17 grudnia 2003 r.