Dz.Urz.MON.2018.188

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 163/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa, zwanego dalej "RCI";
2) oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", RCI;
3) proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", RCI.
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór odznaki RCI, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki RCI, określony w załączniku Nr 2;
3) wzory oznaki RCI, określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4;
4) wzór proporczyka RCI, określony w załączniku Nr 5.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki RCI, określony w załączniku Nr 6.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI WARSZAWA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI WARSZAWA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI WARSZAWA NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI WARSZAWA NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI WARSZAWA

ZAŁĄCZNIK Nr  6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI WARSZAWA

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa, zwanego dalej "RCI", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska za nienaganną służbę i pracę oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.

2. Symbolika odznaki RCI nawiązuje do miejsca stacjonowania w m. st. Warszawa oraz do znaków Wojsk Łączności i Informatyki. Podstawowym kolorem odznaki jest kolor chabrowy, który zgodnie z tradycjami wyróżnia Wojska Łączności. Odznakę stanowi okrąg, którego obrzeże stanowi pierścień koloru srebrnego. Na obwodzie pierścienia znajduje się napis wykonany czarnymi literami "REGIONALNE CENTRUM INFORMATYKI" (w górnej jego części) i "WARSZAWA" (w dolnej). Pole odznaki jest koloru chabrowego z umieszczonym pośrodku wytłoczonym herbem m. st. Warszawy w górnej środkowej część oraz wytłoczonymi symbolami służby informatyki w lewej dolnej części i służby łączności w prawej części. Symbole Wojsk Łączności i Informatyki są koloru srebrnego, herb zaś jest zgodny z obowiązującym wzorem.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi RCI, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po minimum trzech latach nienagannie pełnionej służby w RCI;

3) żołnierzom rezerwy, którzy mają nadany przydział mobilizacyjny do RCI, za szczególne zasługi dla RCI;

4) pracownikom wojska, po nienagannym przepracowaniu w RCI minimum trzech lat;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla RCI;

6) pośmiertnie żołnierzom zawodowym i pracownikom szczególnie zasłużonym dla RCI.

4. Odznakę nadaje Komendant RCI na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Komendanta RCI i odnotowuje w kronice RCI.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Komendant RCI powołuje 5-osobową Komisję do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwaną dalej "Komisją", wybraną na okres 3 lat na zebraniu żołnierzy RCI.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Komendanta RCI.

9. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/5 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Komendantowi RCI.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant RCI z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Komendanta RCI przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Komendanta RCI.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących RCI.

20. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.