Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.18.248

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 października 2008 r.

DECYZJA Nr 438/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 9 batalionu łączności

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką" oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką" oraz proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem" 9 batalionu łączności.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;*
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;*
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;*
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.*
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.*
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

* Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.