Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.439

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 360/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Ośrodka Badawczego Służby Materiałów Pędnych i Smarów

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Ośrodka Badawczego Służby Materiałów Pędnych i Smarów.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ OŚRODKA BADAWCZEGO SŁUŻBY MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ OŚRODKA BADAWCZEGO SŁUŻBY MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ OŚRODKA BADAWCZEGO SŁUŻBY MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW

1. Odznakę pamiątkową Ośrodka Badawczego Służby Materiałów Pędnych i Smarów, zwanego dalej "OB SMPS", nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska i innych osób fizycznych i prawnych, w dowód uznania ofiarnej i sumiennej służby i pracy. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań. Odznaka pamiątkowa jest również znakiem przynależności do grona żołnierzy i pracowników wojska, byłych żołnierzy (pracowników) OB SMPS. Ponadto celem nadawania odznaki pamiątkowej jest propagowanie OB SMPS w środowisku cywilnym.
2. Odznaka wykonana jest w kształcie krzyża kawalerskiego ze złotymi krawędziami o wymiarach 40 x 40. Ramiona krzyża są barwy granatowej i kolorystyką nawiązują do jednostek zabezpieczenia materiałowego. W centrum krzyża umieszczono odznakę służb kwatermistrzowskich, które połączono z kolbą laboratoryjną. Dolną część krzyża oplata wieniec laurowy. Kompozycja zastosowanych symboli ma na celu pokazanie oraz podkreślenie charakteru i specyfiki jednostki. Na ramionach krzyża widnieją złote napisy: na górnym "2010", na lewym - litery "OBS" a na prawym "MPS". Jest to data powstania i skrót nazwy Ośrodka.
3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi Ośrodka Badawczego Służby Materiałów Pędnych i Smarów, - z dniem objęcia stanowiska służbowego;

2) wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska uczestniczącym w formowania OB SMPS, którzy w znaczący sposób przyczynili się do jego utworzenia;

3) żołnierzom zawodowym - po przesłużeniu w OB SMPS co najmniej roku;

4) pracownikom wojska - po przepracowaniu w OB SMPS co najmniej dwóch lat;

5) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych OB SMPS - za szczególne zasługi;

6) w wyjątkowych przypadkach, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją" innym osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla OB SMPS.

4. Komendant OB SMPS. powołuje, na okres jednego roku, Komisję w składzie:

1) przewodniczący: przedstawiciel korpusu oficerów starszych;

2) członek stały: przedstawiciel korpusu podoficerów;

3) członek niestały: przedstawiciel pracowników wojska (w przypadku rozpatrywania wniosków dotyczących pracowników wojska).

5. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) przedkładanie wniosków Komendantowi OB SMPS;

3) prowadzenie ewidencji nadanych odznak.

6. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce:

1) z okazji świąt państwowych i wojskowych;

2) w dniu przekazania stanowiska Komendanta OB SMPS;

3) w dniu odejścia z zawodowej służby wojskowej lub pracy;

4) w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych;

5) w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

7. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują jakiekolwiek prawa czy przywileje z tytułu jej posiadania.
8. Odznakę nadaje i wręcza wraz z legitymacją Komendant OB SMPS. Fakt nadania odznaki Komendant potwierdza w rozkazie dziennym. Fakt ten odnotowywany jest również w Kronice OB SMPS.
9. Odznaka nadawana jest imiennie. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.
10. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Odznaka może być noszona na ubiorze cywilnym.
11. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant OB SMPS z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji Komendanta OB SMPS przysługuje prawo wniesienia odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.
12. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Komendanta OB SMPS.
13. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z jednostką.
14. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.
15. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.