Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.99

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 94/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz proporczyka na beret Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oraz proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego.
§  2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§  3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
§  4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH

im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH

im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH

im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH

im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO

1. Odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego, zwanego dalej "Centrum", nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy służby czynnej, pracowników wojska, żołnierzy rezerwy oraz innych osób fizycznych i prawnych w dowód uznania ich ofiarnej służby i pracy. Odznaka stanowi formę wyróżnienia i symbol utożsamiania z Centrum.

2. Nadawanie odznaki ma na celu pielęgnowanie tradycji Centrum, integrowanie społeczności Centrum oraz osób i instytucji dla niego zasłużonych oraz utrzymywanie więzi z osobami związanymi z Centrum, którzy przeszli do rezerwy lub zostali przeniesieni do innej jednostki (instytucji) wojskowej.

3. Odznaka stanowi połączenie dwóch znaków rozpoznawczych - wojsk inżynieryjnych i wojsk chemicznych - wewnątrz których umieszczono barwy tych wojsk. Z prawej strony odznaki umieszczone są srebrzyste litery "CSWIiCh" - skrót Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Na rewersie poniżej śruby mocującej, każda odznaka posiada numer porządkowy.

4. Komendant Centrum powołuje Komisję do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", w skład której wchodzą:

1) Szef Wydziału Personalnego;

2) Szef Sekcji Wychowawczej;

3) mężowie zaufania korpusu:

a) oficerów,

b) podoficerów,

c) szeregowych zawodowych;

4) pomocnik komendanta do spraw podoficerów.

5. Na przewodniczącego Komisji Komendant Centrum wyznacza męża zaufania korpusu oficerów. Na pierwszym posiedzeniu Komisji wybierany jest sekretarz Komisji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 członków Komisji w głosowaniu jawnym.

6. Uzupełnienia składu Komisji dokonuje Komendant Centrum bezpośrednio po ubyciu któregoś z jej członków. Fakt ten ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta Centrum.

7. Komisja opiniuje wnioski o nadanie i pozbawienie prawa do odznaki oraz prowadzi ewidencję odznak.

8. Decyzje Komisji w sprawie wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 członków Komisji w głosowaniu jawnym.

9. Odznakę wraz z legitymacją nadaje Komendant Centrum na wniosek Komisji.

10. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi Centrum z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po przesłużeniu co najmniej dwóch lat w Centrum;

3) pracownikom wojska, po przepracowaniu co najmniej trzech lat w Centrum;

4) wyjątkowo, na wniosek Komisji, innym osobom fizycznym i prawnym, które wniosły szczególne zasługi dla dobra Centrum;

11. Odznakę wręcza się, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z okazji świąt państwowych i wojskowych, święta Centrum oraz w innych szczególnych przypadkach.

12. Sposób noszenia odznaki określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

13. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.

14. Osoba pozbawiona prawa do odznaki zobowiązana jest do oddania legitymacji odznaki Komendantowi Centrum.

15. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant Centrum z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji Komendanta przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

16. Decyzja o pozbawieniu prawa do odznaki jest wiążąca do czasu zatarcia ukarania. Po tym okresie Komendant Centrum na wniosek Komisji może podjąć decyzję o zwrocie legitymacji zainteresowanej osobie.

17. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta Centrum.

18. Posiadaczom odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje z tytułu ich posiadania.

19. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej użyczać, przekazywać lub wymieniać.

20. Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.