Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.7

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 5/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, zwanego dalej "WIHE";
2) oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", WIHE.
§  2.  Zatwierdza się:
3) wzór odznaki WIHE, określony w załączniku Nr 1;
4) wzór legitymacji odznaki WIHE, określony w załączniku Nr 2;
5) wzory oznaki WIHE, określone w załącznikach Nr 3 i 4.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki WIHE, określony w załączniku Nr 5.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU HIGIENY I EPIDEMIOLOGII IM. GEN. KAROLA KACZOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU HIGIENY I EPIDEMIOLOGII IM. GEN. KAROLA KACZOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU HIGIENY I EPIDEMIOLOGII IM. GEN. KAROLA KACZOWSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU HIGIENY I EPIDEMIOLOGII IM. GEN. KAROLA KACZOWSKIEGO NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU HIGIENY I EPIDEMIOLOGII IM. GEN. KAROLA KACZOWSKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, zwanego dalej "WIHE", jest symbolem przynależności środowiskowej oraz znakiem łączącym żołnierzy i pracowników wojska we wspólnej służbie i pracy.

2. Odznaka nawiązuje do wizerunku historycznej odznaki WIHE z 1931 r. Podstawę odznaki stanowi kwadrat barwy wiśniowej ze srebrzystą bordiurą, obrócony w pionie o 45°. Na kwadrat nałożony jest równoramienny srebrzysty krzyż, ustawiony na skos. Ramiona krzyża stanowią srebrne, podwójne proporczyki, rozdzielone ciemnoniebieskimi żyłkami. W części centralnej krzyża znajduje się ciemnoniebieskie pole. Na jego tle umieszczony jest wizerunek złotej laski Eskulapa, którą oplata wąż barwy srebrnej. Wąż zwrócony jest w prawo - odwrotnie niż tradycyjnie, oznacza to, że WIHE zapobiega rozwojowi czynników szkodliwych dla zdrowia. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczono złote litery: na górze skrót nazwy - "WIHE", na dole litery "KK" - inicjały patrona gen. Karola Kaczkowskiego, po lewej stronie - "1831" - datę bitwy pod Olszynką Grochowską - w rocznicę tejże batalii przypada święto jednostki, po prawej - "1960" - datę utworzenia WIHE.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dyrektorowi WIHE, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej rocznej służbie w WIHE;

3) pracownikom, po przepracowaniu w WIHE co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy szczególnie zasłużonym dla WIHE;

5) wyjątkowo - na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WIHE.

4. Odznakę nadaje Dyrektor WIHE, na wniosek Komisji.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dyrektor WIHE powołuje 6-osobową Komisję w składzie:

1) Zastępca Dyrektora WIHE - przewodniczący;

2) Mąż Zaufania Żołnierzy Zawodowych WIHE - sekretarz;

3) dwaj przedstawiciele zakładów badawczych, samodzielnych pracowni;

4) dwaj przedstawiciele Rady Naukowej WIHE.

8. Imienny skład Komisji oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłaszane są w decyzji Dyrektora WIHE.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub pozbawieniu prawa do odznaki zapadają większością głosów. Treść opinii w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia i podpisaną przez wszystkich członków przedstawia Dyrektorowi WIHE.

12. Posiedzenie Komisji zwołane dla rozpatrzenia przedłożonych wniosków jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/2 członków.

13. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

16. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

17. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dyrektor WIHE z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

18. Od decyzji Dyrektora WIHE przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

19. Fakt nadania i pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w decyzji Dyrektora WIHE.

20. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WIHE.

21. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

22. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.