Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.437

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 358/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki stanowiący załącznik Nr 3a i 3b do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

SZEFOSTWA SŁUŻBY HYDROMETEOROLOGICZNEJ

SIŁ ZBROJNYCH RP

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

SZEFOSTWA SŁUŻBY HYDROMETEOROLOGICZNEJ

SIŁ ZBROJNYCH RP

ZAŁĄCZNIK Nr  3 a

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ SZEFOSTWA SŁUŻBY HYDROMETEOROLOGICZNEJ

SIŁ ZBROJNYCH RP NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  3 b

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ SZEFOSTWA SŁUŻBY HYDROMETEOROLOGICZNEJ

SIŁ ZBROJNYCH RP NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

SZEFOSTWA SŁUŻBY HYDROMETEOROLOGICZNEJ

SIŁ ZBROJNYCH RP

1. Odznaka pamiątkowa jest widomym znakiem przynależności i nienagannej służby w Szefostwie Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ( SSH SZ RP) oraz zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej, rozpoczętej i odbywanej w Szefostwie. Jest znakiem dumy z tytułu pełnienia służby (pracy) w Szefostwie i przywiązania kadry, pracowników wojska oraz żołnierzy rezerwy do instytucji.
2. Celem nadawania odznaki pamiątkowej jest podniesienie rangi instytucji na zewnątrz.
3. Odznaka pamiątkowa Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP o wymiarach 45 x 32,5mm, wykonana jest z metalu metodą tłoczenia, zgrzewania, grawerowania i emaliowania. Zaprojektowana jest w kształcie wielokąta. Jej zasadniczy element stanowi oznaka grupy osobowej służby meteorologicznej z umieszczonym w części centralnej (bezpośrednio na wyeksponowanym elemencie oznaki - róży wiatrów) orłem wojskowym. Róża wiatrów w swej dolnej części jest wypukła - w formie trójwymiarowej bryły, w górnej spłaszczona w formę obrysu. Oznaka otoczona jest wieńcem z liści dębowych, który w miejscu wiązania jest ozdobiony srebrną wstęgą ze skrótem nazwy instytucji. Symbolika nawiązuje do zadań realizowanych przez Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP oraz jego specyfiki, jako centralnego ośrodka prognostycznego. Oznaka grupy osobowej służby meteorologicznej to składowy symbol służby meteorologicznej (górna półkula przedstawia opad atmosferyczny - srebrne ukośne pasy na niebieskim tle) oraz służby hydrologicznej (dolna półkula przedstawia wody powierzchniowe - srebrne faliste pasy na ciemnym niebieskim tle). Dodatkowo element oznaki w postaci obwiedni symbolizującej atmosferę został zastąpiony wieńcem z liści dębowych - symbolem siły - instytucja jako jedyna w Siłach Zbrojnych planuje i realizuje zabezpieczenie hydrometeorologiczne działań zarówno w kraju jak i poza jego granicami oraz wykonuje zadania z tytułu zabezpieczenia meteorologicznego w zakresie obejmującym całe lotnictwo Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeł wojskowy symbolizuje fakt posiadania uprawnień gestora grupy osobowej oraz sprzętu do zabezpieczenia meteorologicznego lotnictwa wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych (Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Lądowe, Wojska Specjalne).
4. Odznakę nadaje Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, zwany dalej "Szefem Służby", na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją".
5. W skład Komisji wchodzą:
- Przewodniczący (żołnierz zawodowy),
- Zastępca przewodniczącego (żołnierz zawodowy),
- Sekretarz (żołnierz zawodowy lub pracownik wojska),
- 3 członkowie (żołnierz zawodowy i 2 pracowników wojska).
6. Komisję, która pracuje społecznie, wybiera się na zebraniu ogólnym żołnierzy zawodowych i pracowników Szefostwa na okres jednego roku. Skład Komisji ogłasza się w rozkazie Szefa Służby w sprawie organizacji i funkcjonowania jednostki.
7. Odznakę wręcza Szef Służby lub jego przedstawiciel, na zbiórce stanu osobowego Szefostwa:

1) w dniu Święta SSH SZ RP - 23 marca;

2) w dniu przekazania stanowiska Szefa Służby;

3) w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych;

4) w dniu zwolnienia żołnierzy Szefostwa do rezerwy;

5) w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

8. Nadanie odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Szefa Służby.
9. Raz w roku, na ostatniej odprawie rozliczeniowo - zadaniowej w danym roku kalendarzowym, Przewodniczący Komisji składa sprawozdanie z działalności Komisji.
10. Wnioski o nadanie odznaki składają szefowie wydziałów Szefostwa. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) stopień, imię i nazwisko kandydata;

2) charakterystykę przebiegu służby wojskowej z uwzględnieniem osiągnięć w szkoleniu i dyscyplinie;

3) uzasadnienie.

11. Do wniosku należy dołączyć dane z karty wyróżnień żołnierza:
- opis zasług będących podstawą do udzielenia wyróżnień,
- numery i daty rozkazów lub decyzji, którymi udzielono wyróżnień.
12. Rozpatrzenie wniosku o nadanie odznaki odbywa się na posiedzeniu Komisji. Z każdego posiedzenia sekretarz Komisji sporządza protokół. Komisja przedstawia na wniosku swą pozytywną lub negatywną opinię. Protokół, z posiedzenia podpisuje cały skład osobowy Komisji. Przewodniczący przedstawia wniosek do zatwierdzenia Szefowi Służby.
13. Szef Służby rozpatruje wniosek Komisji w terminie do 7 dni, od dnia jego otrzymania.
14. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) Szefowi Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP - z dniem objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, spełniającym następujące warunki:

- staż służby w Szefostwie co najmniej 12 miesięcy,

- nienaganny przebieg służby wojskowej, w tym brak kar dyscyplinarnych i sądowych,

- co najmniej ocena "bardzo dobra" z ostatniego opiniowania;

3) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, za szczególne zasługi lub na wniosek Komisji;

4) pracownikom wojska, po przepracowaniu w Szefostwie Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP co najmniej dwóch lat;

5) innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Szefostwa, na wniosek Komisji.

15. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje Szef Służby Hz własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do Dowódcy Sił Powietrznych w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do jej noszenia. Decyzja Dowódcy Sił Powietrznych jest ostateczna.
17. Pozbawienie prawa do noszenia odznaki pamiątkowej odnotowuje się w rozkazie dziennym Szefa Służby.
18. Odznaki pamiątkowe posiadają numerację - numer odznaki odpowiada numerowi legitymacji. Ewidencję nadanych odznak prowadzi Komisja.
19. Jeden egzemplarz odznaki pamiątkowej przekazywany jest do Muzeum Wojska Polskiego.
20. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.
21. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego, według zasad określonych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaka może być noszona na ubiorze cywilnym.
22. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być używany na drukach, których tematyka ściśle związana jest z Szefostwem.
23. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.