Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Rejonowych Warsztatów Technicznych w Grudziądzu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.144

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 116/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Rejonowych Warsztatów Technicznych w Grudziądzu

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się:
1)
odznakę pamiątkową Rejonowych Warsztatów Technicznych w Grudziądzu, zwaną dalej "odznaką";
2)
oznakę rozpoznawczą Rejonowych Warsztatów Technicznych w Grudziądzu, zwaną dalej "oznaką".
§  2. 
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, określony w załączniku Nr 1;
2)
wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 2;
3)
wzory oznaki, określone w załącznikach Nr 3 i 4.
§  3. 
Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 5.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REJONOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REJONOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REJONOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REJONOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REJONOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU

1.
Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Rejonowych Warsztatów Technicznych w Grudziądzu, zwanych dalej "RWT", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska za nienaganną służbę i pracę oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.
2.
Odznaka RWT, o wymiarach 40 mm x 40 mm, ma kształt krzyża rycerskiego barwy pomarańczowej z błękitnym obrzeżem. W miejscu przecięcia ramion krzyża umieszczony jest symbol składający się z połowy koła zębatego, w dolnej części oraz zarysu bastionów grudziądzkiej Cytadeli, w górnej części. Obrzeża symbolu mają barwę ciemnoszarą, a wypełnienie szarą. W symbol wpisany jest herb Grudziądza - miasta stacjonowania RWT. Na ramionach krzyża znajduje się skrót nazwy - "RWT".
3.
Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1)
Kierownikowi RWT, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
żołnierzom zawodowym, po minimum roku nienagannie pełnionej służby w RWT;
3)
pracownikom wojska, po przepracowaniu w RWT minimum dwóch lat;
4)
żołnierzom rezerwy, będącym na przydziale mobilizacyjnym w RWT przez minimum 5 lat, którzy przynajmniej dwa razy uczestniczyli w ćwiczeniach;
5)
innym osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla RWT.
4.
Odznakę nadaje Kierownik RWT, na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Kierownika RWT.
5.
Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.
6.
Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
7.
Kierownik RWT powołuje 5-osobową Komisję w składzie:
1)
przewodniczący: zastępca Kierownika RWT - kierownik Sekcji Produkcji;
2)
sekretarz: kierownik Kancelarii;
3)
kierownik Sekcji Zabezpieczenia;
4)
kierownik Działu Remontu Uzbrojenia;
5)
kierownik Sekcji Kontroli.
8.
Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Kierownika RWT.
9.
Do zadań Komisji w szczególności należy:
1)
opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;
2)
prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;
3)
wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.
10.
Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/5 jej członków.
11.
Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Kierownikowi RWT.
12.
Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.
13.
Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
14.
Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.
15.
Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
16.
Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Kierownik RWT z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.
17.
Od decyzji Kierownika RWT przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.
18.
Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Kierownika RWT.
19.
Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących RWT.
20.
Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.
21.
Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.