Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.143

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 115/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie i Lublinie im. Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Kamienieckiego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie i Lublinie im. Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Kamienieckiego, zwanych dalej "RWT";
2) oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", RWT.
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór odznaki RWT, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki RWT, określony w załączniku Nr 2;
3) wzory oznaki RWT, określone w załącznikach Nr 3 i 4.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki RWT, określony w załączniku Nr 5.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REJONOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH W RZESZOWIE I LUBLINIE IM. HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO MIKOŁAJA KAMIENIECKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REJONOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH W RZESZOWIE I LUBLINIE IM. HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO MIKOŁAJA KAMIENIECKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REJONOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH W RZESZOWIE I LUBLINIE IM. HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO MIKOŁAJA KAMIENIECKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REJONOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH W RZESZOWIE I LUBLINIE IM. HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO MIKOŁAJA KAMIENIECKIEGO NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REJONOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH W RZESZOWIE I LUBLINIE IM. HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO MIKOŁAJA KAMIENIECKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie i Lublinie im. Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Kamienieckiego, zwanych dalej "RWT", jest symbolem wartości, którym hołdować winni wszyscy żołnierze RWT. Stanowi trwały dowód przynależności żołnierzy oraz pracowników do RWT. Jest także znakiem tożsamości i więzi z regionem pełnienia służby.
2. Odznaka, o wymiarach 40 mm x 40 mm, ma kształt krzyża maltańskiego będącego odwołaniem do cnót rycerskich. Ramiona krzyża są w barwach pomarańczowo-czarnych, tożsamych z barwami służby czołgowo-samochodowej, a obwódka ramion jest w barwie srebrzystej. Pośrodku krzyża znajduje się tarcza utworzona z koła zębatego - symbol wojsk technicznych. Obrzeża tarczy mają barwę srebrzystą, a jej wypełnienie białą. Na tarczy widnieje napis "RWT" - skrót nazwy RWT, w barwie czarnej. Na lewym ramieniu krzyża znajduje się herb Rzeszowa, na prawym - herb Lublina. Herby nawiązują do miejsc stacjonowania RWT. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczone są skrzyżowane miecz i klucz nastawny francuski barwy srebrzystej, nawiązujące do specyfiki RWT.
3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1) Kierownikowi RWT, zwanemu dalej "Kierownikiem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2) żołnierzom, po co najmniej rocznej, nienagannej służbie w RWT;
3) pracownikom, po przepracowaniu w RWT co najmniej dwóch lat;
4) wyjątkowo - innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla RWT, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.
4. Odznakę nadaje Kierownik na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Kierownika.
5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.
6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
7. Kierownik powołuje 5-osobową komisję w składzie:
1) przewodniczący: Zastępca Kierownika RWT;
2) sekretarz: kierownik Sekcji Zabezpieczenia;
3) kierownik Sekcji Remontowej Lublin;
4) przedstawiciel żołnierzy zawodowych;
5) przedstawiciel pracowników.
8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Kierownika.
9. Do zadań Komisji w szczególności należy:
a) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;
b) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych oznak;
c) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.
10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/5 jej członków.
11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Kierownikowi.
12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego. Odznaka jest numerowana.
13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.
15. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Kierownik z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.
17. Od decyzji Kierownika przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.
18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Kierownika.
19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących RWT.
20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.
21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.