Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.174

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 września 2019 r.

DECYZJA Nr 141/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej, zwanego dalej "DZH";
2) oznakę rozpoznawczą DZH, zwaną dalej "oznaką DZH".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór odznaki DZH, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki DZH, określony w załączniku Nr 2;
3) wzory oznaki DZH, określone w załącznikach Nr 3 i 4.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki DZH, określony w załączniku Nr 5.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej, zwanego dalej "DZH", jest zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy oraz znakiem poczucia dumy ze służby i pracy w szeregach DZH.
2. Odznaka ma kształt stylizowanej kotwicy admiralicji barwy złotej, owiniętej srebrną liną, o wymiarach 34 mm x 43 mm. Jest ona symbolem morskiego charakteru DZH. Na stylisku znajdują się litery "dZH" - skrót nazwy DZH. Kotwica wpisuje się w dolną część srebrnego koła sterowego, które jest symbolem kierowania i dowodzenia. W górną część wieńca steru wpisane są barwy flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Na koło sterowe jest nałożony rulon mapy z zarysem kontynentów, symbolizujący główne zadania DZH - prace hydrograficzne i oceanograficzne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa żeglugi i nawigacji.
3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1) Dowódcy DZH, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2) żołnierzom, po co najmniej rocznej, nienagannej służbie w DZH;
3) pracownikom, po przepracowaniu w DZH co najmniej dwóch lat;
4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w DZH;
5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla DZH.
4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy.
5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.
6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
7. Dowódca powołuje 7-osobową komisję w składzie:
1) przewodniczący: zastępca Dowódcy - Szef Sztabu;
2) sekretarz: starszy oficer Dowództwa;
3) szef Pionu Pomiarów Hydrograficznych;
4) szef Pionu Radionawigacji;
5) mąż zaufania oficerów;
6) mąż zaufania podoficerów;
7) mąż zaufania marynarzy.
8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Dowódcy.
9. Do zadań Komisji w szczególności należy:
a) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;
b) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych oznak;
c) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.
10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 4/7 jej członków.
11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.
12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego. Odznaka jest numerowana.
13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.
15. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.
17. Od decyzji Dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.
18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Dowódcy.
19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących DZH.
20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.
21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.