Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Biura do Spraw Proobronnych. - OpenLEX

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Biura do Spraw Proobronnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2017.125

Akt indywidualny
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

DECYZJA Nr 124/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Biura do Spraw Proobronnych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych - ustala się, co następuje:

§  1. 
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", Biura do Spraw Proobronnych.
§  2. 
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3)
wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§  3. 
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

BIURA DO SPRAW PROOBRONNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

BIURA DO SPRAW PROOBRONNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

BIURA DO SPRAW PROOBRONNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  4

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

BIURA DO SPRAW PROOBRONNYCH

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Biura do Spraw Proobronnych (zwanych dalej BdSP) jest symbolem przynależności środowiskowej, znakiem łączącym żołnierzy i pracowników wojska we wspólnej służbie i pracy.

2. Odznaka wykonana jest na planie krzyża maltańskiego barwy srebrzystej. W centralnej części krzyża umieszczona jest kokarda narodowa, na którą nałożony jest orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej. Poniżej szponów orła rozmieszczone są symetrycznie litery "BdSP" - skrót pełnej nazwy.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dyrektorowi oraz zastępcy Dyrektora BdSP, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po co najmniej rocznej służbie w BdSP;

3) pracownikom wojska, po przepracowaniu w BdSP co najmniej roku;

4) wyjątkowo - na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla BdSP.

4. Odznakę nadaje Dyrektor BdSP, na wniosek Komisji.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dyrektor BdSP powołuje 3-osobową Komisję w składzie:

1) przedstawiciel korpusu oficerów - przewodniczący;

2) przedstawiciel korpusu podoficerów;

3) przedstawiciel pracowników wojska.

8. Imienny skład Komisji oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłaszane są w decyzji Dyrektora BdSP.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub pozbawieniu prawa do odznaki zapadają większością głosów. Treść opinii w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia i podpisaną przez wszystkich członków przedstawia Dyrektorowi BdSP.

12. Posiedzenie Komisji zwołane dla rozpatrzenia przedłożonych wniosków jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków.

13. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

16. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

17. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dyrektor BdSP z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

18. Od decyzji Dyrektor BdSP przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

19. Fakt nadania i pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w decyzji Dyrektora BdSP.

20. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących BdSP.

21. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

22. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.