Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.46

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 39/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Muzeum Wojska Polskiego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Muzeum Wojska Polskiego.
2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

1. Odznakę pamiątkową Muzeum Wojska Polskiego, zwaną dalej "odznaką" nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska oraz innych osób fizycznych i prawnych. Odznaka stanowi dowód uznania za ofiarną i sumienną służbę oraz pracę na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyrazem uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla Muzeum Wojska Polskiego, zwanym dalej "MWP".
2. Odznaka jest ażurowa, trzywarstwowa i ma kształt owalu. Na wykonany z białego metalu owal nałożony jest emaliowany, biało-czerwony proporczyk, na który nałożono szyszak barwy srebrzystej, oksydowany. Z lewej i prawej strony owalu znajduje się skrót "MWP" a z prawej data "1920", rok powstania Muzeum Wojska Polskiego. Odznaka jest mocowana za pomocą zapinki.
3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej MWP przysługuje:

1) pracownikom po przepracowaniu minimum 15 lat w Muzeum Wojska Polskiego;

2) osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Muzeum Wojska Polskiego.

4. Odznakę nadaje Dyrektor MWP na wniosek Kolegium Kuratorów.
5. Do obowiązków Kolegium Kuratorów należy:

1) zakup odznak oraz prowadzenie ewidencji nadanych odznak;

2) opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienia prawa do jej noszenia;

3) zapewnienie ścisłego przestrzegania zasad regulaminu odznaki - sprawy sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Kolegium Kuratorów w porozumieniu z Dyrektorem MWP;

4) przedkładanie wniosków Dyrektorowi MWP.

6. Decyzje Kolegium Kuratorów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3/4 jego składu.
7. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona jedynie przez osobę wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.
8. Na odznace znajduje się kolejny numer ewidencyjny.
9. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
10. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dyrektor MWP z własnej inicjatywy lub na wniosek Kolegium Kuratorów. Od decyzji Dyrektora MWP przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
11. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego według zasad określonych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Odznaka ważna jest razem z legitymacją, której numer zgodny jest z numerem na odznace.
13. Rejestr nadanych odznak prowadzi i przechowuje kancelaria MWP.
14. Odznaki są nadawane w wyjątkowo ważnych dla Muzeum Wojska Polskiego okolicznościach.
15. Wizerunek odznaki może być używany jako logo oraz umieszczany i używany, za zgodą Dyrektora, na drukach i wydawnictwach MWP.
16. Koszty wykonania matrycy oraz kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.