Dz.Urz.MON.2019.13

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 11/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i proporców rozpoznawczych Dowódcy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz jej pododdziałów

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, 26, 30 i 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "12 WBOT";
2) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 12 WBOT;
3) proporce rozpoznawcze dowódców batalionów 12 WBOT.
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór odznaki 12 WBOT, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki 12 WBOT, określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 12 WBOT, określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 121. batalionu lekkiej piechoty 12 WBOT, określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 122. batalionu lekkiej piechoty 12 WBOT, określony w załączniku Nr 5;
6) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 123. batalionu lekkiej piechoty 12 WBOT, określony w załączniku Nr 6;
7) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 124. batalionu lekkiej piechoty 12 WBOT, określony w załączniku Nr 7;
8) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 125. batalionu lekkiej piechoty 12 WBOT, określony w załączniku Nr 8.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki 12 WBOT, określony w załączniku Nr 9.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 12. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 12. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 12. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 121. BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY 12. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 122. BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY 12. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 123. BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY 12. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 124. BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY 12. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 125. BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY 12. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  9

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 12. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "12 WBOT", stanowi formę uhonorowania żołnierzy za nienaganną służbę i pracę oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.

2. Odznaka 12 WBOT nawiązuje do symboliki używanej przez Powstańców Wielkopolskich i Wojsk Wielkopolskich. Inspiracją kształtu odznaki była kokarda powstańcza i krzyż maltański znany z odznak oddziałów wywodzących się z Wojsk Wielkopolskich stacjonujących w latach II Rzeczypospolitej na terenie wielkopolskiego Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII. Jednocześnie krzyż ten nawiązuje do tradycji rycerskich polskiej gałęzi zakonu maltańskiego mającego tu swoje najstarsze siedziby. Odznaka 12 WBOT ma kształt krzyża maltańskiego o ramionach pokrytych granatową emalią ze srebrzystym obrzeżem. Barwa granatowa ma odniesienie do tradycyjnej barwy polskiej piechoty. Pośrodku krzyża nałożona jest tarcza z herbem województwa wielkopolskiego. Na dolnym ramieniu widnieje cyfra "12" - numer 12 WBOT. Promieniście spomiędzy ramion krzyża wychodzą cztery srebrne rozetki wielkopolskie o fakturze sznurka, w kolorze starego srebra, wzorowane na rozetkach (oznace wyróżniającej) Wojska Wielkopolskiego. Całość jest nałożona na biało-czerwoną kokardę powstańczą. Na rewersie odznaki 12 WBOT nanoszony jest trzycyfrowy numer porządkowy, odpowiadający kolejności nadania odznaki zgodnie ze starszeństwem służby w 12 WBOT.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy 12 BWOT, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym i żołnierzom terytorialnej służby wojskowej, po minimum roku nienagannie pełnionej służby w 12 WBOT;

3) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w 12 WBOT;

4) pracownikom wojska, po przepracowaniu w 12 WBOT minimum dwóch lat;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla 12 WBOT.

4. Odznakę nadaje Dowódca 12 WBOT na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy 12 WBOT i odnotowuje w kronice 12 WBOT.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca 12 WBOT powołuje 4-osobową Komisję w składzie:

1) zastępca Dowódcy 12 WBOT;

2) przedstawiciel korpusu oficerów 12 WBOT;

3) przedstawiciel korpusu podoficerów 12 WBOT;

4) przedstawiciel korpusu szeregowych 12 WBOT.

8. Komisja wybiera sekretarza oraz przewodniczącego, którego głos w przypadku równego wyniku głosowania jest głosem rozstrzygającym.

9. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Dowódcy 12 WBOT.

10. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

11. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim 3/4 jej wszystkich członków.

12. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy 12 WBOT.

13. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego. W przypadku odznak nadanych podmiotom, o których mowa w pkt 3 ppkt 5, dodatkowo wraz z odznaką wręcza się dyplom wystawiony przez Dowódcę 12 WBOT.

14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

16. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

17. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca 12 WBOT z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

18. Od decyzji Dowódcy 12 WBOT przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

19. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Dowódcy 12 WBOT.

20. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących 12 WBOT.

21. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

22. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.