Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz im. gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej ps. "Zo".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.187

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 września 2019 r.

DECYZJA Nr 154/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz im. gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej ps. "Zo"

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się:
1)
odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz im. gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej ps. "Zo", zwanego dalej "RCI";
2)
oznakę rozpoznawczą RCI, zwaną dalej "oznaką".
§  2. 
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki RCI, określony w załączniku Nr 1;
2)
wzór legitymacji odznaki RCI, określony w załączniku Nr 2;
3)
wzory oznaki RCI, określone w załącznikach Nr 3 i 4.
§  3. 
Nadaje się regulamin odznaki RCI, określony w załączniku Nr 5.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI BYDGOSZCZ IM. GEN. BRYG. PROF. DR HAB. ELŻBIETY ZAWACKIEJ PS. "ZO"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI BYDGOSZCZ IM. GEN. BRYG. PROF. DR HAB. ELŻBIETY ZAWACKIEJ PS. "ZO"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI BYDGOSZCZ IM. GEN. BRYG. PROF. DR HAB. ELŻBIETY ZAWACKIEJ PS. "ZO" NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI BYDGOSZCZ IM. GEN. BRYG. PROF. DR HAB. ELŻBIETY ZAWACKIEJ PS. "ZO" NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI BYDGOSZCZ IM. GEN. BRYG. PROF. DR HAB. ELŻBIETY ZAWACKIEJ PS. "ZO"

1.
Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz im. gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej ps. "Zo", zwanego dalej "RCI", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników RCI za służbę i pracę oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.
2.
Odznaka RCI, o wymiarach 40 mm x 40 mm, ma kształt krzyża, wzorowanego na krzyżu maltańskim, którego cztery ramiona symbolizują połączenie tradycji czterech instytucji: Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy, Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy, 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Poznaniu, 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy. Ramiona krzyża symbolizują także zakres odpowiedzialności RCI, obejmującego swym zasięgiem cztery województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz pomorskie. Na ramionach krzyża umieszczone zostały srebrzyste litery "R", "C", "I" - oznaczające skrót nazwy RCI. Na dolnym ramieniu krzyża znajduje się symbol korpusu osobowego wojsk informatyki. Barwy ramion krzyża są w kolorach chabrowym i czarnym, tradycyjnych barwach wojsk łączności i informatyki. W centralnej części krzyża umieszczony jest herb Bydgoszczy.
3.
Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1)
Komendantowi RCI, zwanego dalej "Komendantem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
żołnierzom po minimum dwóch latach nienagannej służby w RCI;
3)
pracownikom po przepracowaniu w RCI co najmniej dwóch lat;
4)
wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla RCI.
4.
Odznakę nadaje Komendant na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Komendanta.
5.
Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.
6.
Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
7.
Komendant powołuje na 3-letnią kadencję 5-osobową Komisję w składzie:
1)
przewodniczący - Zastępca Komendanta;
2)
zastępca przewodniczącego - Mąż Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych;
3)
sekretarz - Kierownik Sekcji Komunikacji Społecznej;
4)
Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych;
5)
Przewodniczący Zarządu Zakładowego NSZZ PW RCI Bydgoszcz.
8.
Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta.
9.
Do zadań Komisji w szczególności należy:
1)
opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;
2)
prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;
3)
wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.
10.
Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/5 jej członków.
11.
Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Komendantowi.
12.
Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego. Odznaki są numerowane.
13.
Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
14.
Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.
15.
Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
16.
Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
17.
Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta.
18.
Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach promocyjnych, za zgodą Komendanta.
19.
Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.
20.
Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.