Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.189

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 164/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE, zwaną dalej "odznaką";
2) oznakę rozpoznawczą Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE, zwaną dalej "oznaką".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 2;
3) wzory oznaki, określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 5.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ POLSKIEGO PRZEDSTAWICIELSTWA WOJSKOWEGO PRZY KOMITETACH WOJSKOWYCH NATO I UE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ POLSKIEGO PRZEDSTAWICIELSTWA WOJSKOWEGO PRZY KOMITETACH WOJSKOWYCH NATO I UE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ POLSKIEGO PRZEDSTAWICIELSTWA WOJSKOWEGO PRZY KOMITETACH WOJSKOWYCH NATO I UE NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ POLSKIEGO PRZEDSTAWICIELSTWA WOJSKOWEGO PRZY KOMITETACH WOJSKOWYCH NATO I UE NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ POLSKIEGO PRZEDSTAWICIELSTWA WOJSKOWEGO PRZY KOMITETACH WOJSKOWYCH NATO I UE

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego Przy Komitetach Wojskowych NATO i UE, zwanego dalej ,,PP"', stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska za nienaganną służbę i pracę oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.

2. Odznakę PPW stanowi pierścień składający się z 12 gwiazd koloru żółtego na ciemnoniebieskim tle, symbolizującym UE. Pośrodku odznaki umieszczona jest czteroramienna róża wiatrów koloru srebrnego (matowo-błyszcząca), symbolizująca NATO. Na róży wiatrów umieszczona jest granatowa tarcza z wizerunkiem orła Sztabu Generalnego WP w kolorze oksydowanego srebra. W dolną część tarczy wkomponowana jest biało-czerwona szarfa, na której znajduje się skrót nazwy jednostki "PPW".

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Polskiemu Przedstawicielowi Wojskowemu, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, którzy otrzymali co najmniej "dobrą" ocenę z ostatniego opiniowania okresowego (nie dotyczy żołnierzy rezerwy), nie byli karani sądownie i dyscyplinarnie, po minimum roku nienagannie pełnionej służby w PPW;

3) pracownikom wojska, którzy nie byli karani sądownie i dyscyplinarnie, po przepracowaniu w PPW minimum dwóch lat;

4) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla PPW.

4. Odznakę nadaje Polski Przedstawiciel Wojskowy na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Polskiego Przedstawiciela Wojskowego i odnotowuje w kronice PPW.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Polski Przedstawiciel Wojskowy powołuje 3-osobową Komisję w składzie dwóch oficerów i jeden podoficer.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Polskiego Przedstawiciela Wojskowego.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność wszystkich jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Polskiemu Przedstawicielowi Wojskowemu.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Polski Przedstawiciel Wojskowy z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Polskiego Przedstawiciela Wojskowego.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących PPW.

20. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.