Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.82

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 69/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Inspektoratu Informatyki

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową Inspektoratu Informatyki, zwaną dalej "odznaką";
2) oznakę rozpoznawczą Inspektoratu Informatyki, zwaną dalej "oznaką".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 2;
3) wzory oznaki, określone w załącznikach Nr 3 i 4.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 5.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ INSPEKTORATU INFORMATYKI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ INSPEKTORATU INFORMATYKI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ INSPEKTORATU INFORMATYKI NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ INSPEKTORATU INFORMATYKI NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ INSPEKTORATU INFORMATYKI

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Inspektoratu Informatyki, zwanego dalej "Inspektoratem", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska za nienaganną służbę i pracę oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.

2. Podstawę odznaki Inspektoratu stanowi emaliowany krzyż koloru chabrowego, ze srebrną obwódką, o wymiarach 40 x 40 mm. Barwa chabrowa nawiązuje do barw wojsk łączności i informatyki. W centralnej części odznaki znajdują się: orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wieniec z liści laurowych koloru oksydowanego srebra. Na dolnym ramieniu krzyża umieszczony jest srebrny monogram "12", symbolizującą skrót nazwy Inspektoratu.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Szefowi Inspektoratu, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po minimum jednym roku nienagannie pełnionej służby w Inspektoracie;

3) pracownikom wojska, po przepracowaniu w Inspektoracie minimum dwóch lat;

4) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Inspektoratu.

4. Odznakę nadaje Szef Inspektoratu na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Szefa Inspektoratu i odnotowuje w kronice Inspektoratu.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Szef Inspektoratu powołuje 13-osobową Komisję w składzie:

1) Przewodniczący - wyznaczony przez Szefa Inspektoratu;

2) 8 członków - po jednym przedstawicielu każdego z szefostw Inspektoratu;

3) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

4) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej Inspektoratu;

6) Sekretarz - przedstawiciel Sekcji Komunikacji Społecznej.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Szefa Inspektoratu.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 10/13 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Szefowi Inspektoratu.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych, szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Szef Inspektoratu z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Szefa Inspektoratu przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Szefa Inspektoratu.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących Inspektorat.

20. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.