Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.6

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 4/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 5. Kompanii Regulacji Ruchu w Olsztynie

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową 5. Kompanii Regulacji Ruchu w Olsztynie, zwaną dalej "odznaką";
2) oznakę rozpoznawczą 5. Kompanii Regulacji Ruchu w Olsztynie, zwaną dalej "oznaką".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 2;
3) wzory oznaki, określone w załącznikach Nr 3 i 4.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 5.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 5. KOMPANII REGULACJI RUCHU W OLSZTYNIE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 5. KOMPANII REGULACJI RUCHU W OLSZTYNIE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 5. KOMPANII REGULACJI RUCHU W OLSZTYNIE NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 5. KOMPANII REGULACJI RUCHU W OLSZTYNIE NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 5. KOMPANII REGULACJI RUCHU W OLSZTYNIE

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 5. Kompanii Regulacji Ruchu w Olsztynie, zwanej dalej "Kompanią", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska za nienaganną służbę i pracę oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.

2. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego o wymiarach 40x40 mm. Ramiona krzyża dzielone są wzdłuż, na dwie części - barwy brązowej i czarnej. Zakończone są krawędziami w kolorze czarnym oraz niebieskim, nawiązującym do historycznych barw Olsztyna. W centralnej części krzyża umieszczony jest herb Olsztyna - miejsca stacjonowania jednostki. Na ramionach krzyża umieszczony jest skrót nazwy Kompanii "5krr". Litery wykonane są w kolorze srebrzystym. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się dwa srebrne miecze - symbol męstwa, honoru i sukcesu wojennego.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy Kompanii z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po minimum roku nienagannie pełnionej służby w Kompanii;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w Kompanii minimum dwóch lat;

4) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Kompanii.

4. Odznakę nadaje Dowódca Kompanii na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy i odnotowuje w kronice Kompanii.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca Kompanii powołuje 5-osobową Komisję w składzie:

1) Przewodniczący - Zastępca Dowódcy;

2) Sekretarz - Szef Kompanii;

3) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych;

4) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych;

5) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Dowódcy Kompanii.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 3/5 członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy Kompanii.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca Kompanii z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Dowódcy Kompanii przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Dowódcy Kompanii.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących Kompanię.

20. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.