Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.45

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 38/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej dywizjonu Okrętów Wsparcia

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", dywizjonu Okrętów Wsparcia.
2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU OKRĘTÓW WSPARCIA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU OKRĘTÓW WSPARCIA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU OKRĘTÓW WSPARCIA

1. Odznaka pamiątkowa dywizjonu Okrętów Wsparcia, zwana dalej "odznaką" nadawana jest żołnierzom zawodowym dywizjonu, za szczególne osiągnięcia w służbie wojskowej, wysokie wyniki szkoleniowe oraz działalność społeczną propagującą dorobek i tradycje dywizjonu. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje także innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla dywizjonu Okrętów Wsparcia.
2. Odznaka pamiątkowa jest wyrazem tożsamości i więzi z dywizjonem oraz Marynarką Wojenną Rzeczypospolitej Polskiej. Zawarta w odznace symbolika oddaje bojowy charakter dywizjonu oraz rodzaj wykonywanych zadań. Otrzymanie odznaki zobowiązuje jej posiadacza do ciągłego wyrażania i przestrzegania cnót obywatelskich w służbie i poza nią.
3. Odznaka w kształcie owalu jest czterowarstwowa. Pierwszą warstwę stanowi kotwica barwy złocistej, opleciona srebrzystą cumą. Na centralnej części kotwicy umieszczony jest czerwony krzyż maltański, na który nałożona jest niebieska tarcza, zamknięta żółto-czarną cumą okrętową. Na tarczy umieszczony jest koń morski wspierający się jedną łapą na hełmie nurka klasycznego, a w drugiej trzymający trójząb. Koń morski, trójząb i hełm nurka są barwy srebrzystej, oksydowane.
4. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) dowódcy dywizjonu z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej dwuletniej, nienagannej służbie w dywizjonie Okrętów Wsparcia;

3) wyjątkowo, na wniosek Komisji, innym osobom fizycznym i prawnym za wybitne zasługi dla dywizjonu Okrętów Wsparcia.

5. Odznaka nadawana jest imiennie przez Dowódcę dywizjonu Okrętów Wsparcia na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją".
6. Odznaka może być noszona jedynie przez osobę wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.
7. Komisję wybiera się na zebraniu ogólnym żołnierzy zawodowych dywizjonu Okrętów Wsparcia. Skład Komisji zatwierdza Dowódca dywizjonu Okrętów Wsparcia w rozkazie dziennym.
8. W skład Komisji wchodzi:

1) przedstawiciel oficerów starszych;

2) przedstawiciel oficerów młodszych;

3) przedstawiciel podoficerów zawodowych;

4) przedstawiciel szeregowych zawodowych.

Pracą Komisji kieruje przewodniczący wybierany spośród jej członków.

9. Rozpatrywanie wniosków o nadanie odznaki odbywa się na posiedzeniu Komisji. Decyzje Komisji w sprawie ww. wniosków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Komisji. Komisja zobligowana jest do pisemnego uzasadnienia w razie wystawienia negatywnej opinii.
10. Protokół z posiedzenia podpisuje cały skład osobowy Komisji, a przewodniczący przedstawia wniosek do zatwierdzenia Dowódcy dywizjonu Okrętów Wsparcia. Dowódca dywizjonu Okrętów Wsparcia rozpatruje wniosek w terminie do 7 dni.
11. Prawo do odznaki tracą żołnierze zawodowi prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.
12. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje Dowódca dywizjonu z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.
13. Żołnierz pozbawiony prawa do odznaki oddaje legitymację przewodniczącemu Komisji.
14. Odznakę wraz z legitymacją wręcza dowódca dywizjonu lub jego przedstawiciel, z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby okolicznościach, zgodnie w wymogami ceremoniału wojskowego.
15. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy dywizjonu Okrętów Wsparcia.
16. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego według zasad określonych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
17. Miniaturkę odznaki można nosić do wizytowego ubioru cywilnego.
17. Wizerunek odznaki, za zgodą Dowódcy dywizjonu Okrętów Wsparcia może być umieszczany na drukach i wydawnictwach dywizjonu.
18. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej dywizjonu Okrętów Wsparcia nie obciążają budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.