Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.173

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 181/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Dywizjonu Okrętów Bojowych

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Dywizjonu Okrętów Bojowych.
§  2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
§  3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§  4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU OKRĘTÓW BOJOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU OKRĘTÓW BOJOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU OKRĘTÓW BOJOWYCH

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Dywizjonu Okrętów Bojowych jest wyróżnieniem nadawanym żołnierzom zawodowym dywizjonu za szczególne osiągnięcia w służbie wojskowej, wysokie wyniki szkoleniowe oraz działalność społeczną propagującą dorobek i tradycje dywizjonu. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje także pracownikom wojska oraz innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla jednostki wojskowej, na wniosek komisji do spraw odznaki.

2. Odznaka pamiątkowa jest wyrazem tożsamości i więzi posiadacza odznaki z dywizjonem oraz Marynarką Wojenną. Zawarta w odznace symbolika oddaje bojowy charakter dywizjonu oraz rodzaj wykonywanych zadań. Otrzymanie odznaki zobowiązuje jej posiadacza do ciągłego wyrażania i przestrzegania cnót obywatelskich w służbie i poza nią.

3. Odznakę jest dwuwarstwowa. Na kotwicę złotą admiralicji, oplecioną cumą barwy srebrzystej nałożona jest błękitno-niebieska tarcza (symbol osłony) zamknięta żółtą ramówką na której umieszczono napis "Dywizjon Okrętów Bojowych". Na tarczy znajduje się wizerunek Gryfa Pomorskiego, który jest współczesnym symbolem województwa pomorskiego, ale w kulturze i tradycji Pomorza znajduje swoje miejsce już od niemal tysiąca lat. Przez wieki umieszczany był w herbach, na flagach i proporcach, w różnych pozach, nie zatracając jednak swojego znaczenia. Gryf jest mitycznym zwierzęciem przedstawionym jako lew z głową, przednimi łapami i skrzydłami orła. W starożytnym Rzymie Gryf przedstawiany był jako opiekun boga mórz Neptuna. Jego wizerunek w odznace jednostki jest jednocześnie symbolem mitycznego drapieżnika związanego z morzem a jednocześnie podkreśla nierozerwalną więź jednostki z całym rejonem Pomorza.

4. Nadawanie prawa do odznaki odbywa się na wniosek Komisji Do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją". Komisję wybiera się na zebraniu ogólnym żołnierzy zawodowych Dywizjonu Okrętów Bojowych.

5. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele oficerów starszych, młodszych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych.

6. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane: stopień, imię i nazwisko kandydata; charakterystykę przebiegu służby wojskowej z uwzględnieniem osiągnięć i zasług.

7. Rozpatrzenie wniosku o nadanie odznaki pamiątkowej odbywa się na posiedzeniu Komisji. Komisja zobligowana jest do pisemnego uzasadnienia - w razie wystawienia negatywnej opinii. Protokół z posiedzenia podpisuje cały skład osobowy. Przewodniczący przedstawia wniosek do zatwierdzenia dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych. Dowódca Dywizjonu rozpatruje wniosek w terminie do 7 dni.

8. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

a) dowódcy dywizjonu z tytułu objęcia stanowiska służbowego,

b) żołnierzom zawodowym, kontraktowym i pracownikom wojska, po co najmniej 2-letnim stażu służby i pracy,

c) wyjątkowo - na wniosek Komisji - innym osobom fizycznym i prawnym za wybitne zasługi dla jednostki.

9. Odznakę wraz z legitymacją nadaje dowódca Dywizjonu z okazji świąt wojskowych i państwowych oraz innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

10. Odznakę wręcza dowódca Dywizjonu lub szef sztabu na zbiórce stanu osobowego jednostki, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

11. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym dywizjonu.

12. Szczegółowe zasady noszenia odznaki pamiątkowej określone są w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Miniaturkę odznaki można nosić do wizytowego ubiory cywilnego w jego lewej klapie.

14. Wizerunek odznaki może być umieszczany drukach i wydawnictwach, za zgodą dowódcy dywizjonu.

15. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje dowódca Dywizjonu z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji dowódcy dywizjonu przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

17. Pozbawienie prawa do odznaki odbywa się na zebraniach w poszczególnych korpusach osobowych żołnierzy zawodowych.

18. Osoba pozbawiony prawa do odznaki oddaje legitymację przewodniczącemu Komisji.

19. Koszt wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej Dywizjonu Okrętów Bojowych nie obciążają budżetu resortu obrony Narodowej.