Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Departamentu Informatyki i Telekomunikacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.23.342

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2011 r.

DECYZJA Nr 406/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Departamentu Informatyki i Telekomunikacji

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Departamentu Informatyki i Telekomunikacji.
2.
Zatwierdza się :
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

DEPARTAMENTU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

DEPARTAMENTU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

DEPARTAMENTU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
1.
Odznaka pamiątkowa stanowi zewnętrzny symbol związku z Departamentem Informatyki i Telekomunikacji. Jest wyrazem tradycji oraz symbolem integrującym żołnierzy i pracowników korpusu służby cywilnej Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, zwanego dalej "DIiT".
2.
Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej jest stworzenie możliwości uhonorowania żołnierzy i pracowników korpusu służby cywilnej DIiT, za wzorową i sumienną służbę (pracę) na rzecz informatyki wojskowej, podnoszenia prestiżu służby (pracy) w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej. Wprowadzenie odznaki pamiątkowej jest również wyróżnikiem pośród innych żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej.
3.
Odznaka pamiątkowa DIiT jest symbolem nierozerwalnej więzi z departamentem oraz zobowiązaniem do dalszej wytężonej i wzorowej służby (pracy) na rzecz informatyki wojskowej oraz godnego reprezentowania urzędu Ministra Obrony Narodowej.
4.
Odznaka pamiątkowa DIiT jest trójwarstwowa:
1)
podstawę stanowi złote tło z symbolami informatyki pomiędzy górnymi ramionami krzyża i symbolami łączności pomiędzy dolnymi ramionami krzyża; symbole informatyki umieszczone są na matowym tle, natomiast symbole łączności są matowe;
2)
drugą warstwę stanowi Krzyż Maltański. Obrzeże barwy czarnej i chabrowe wypełnienie nawiązują do barw wojsk łączności i informatyki.
3)
trzecią warstwę stanowi orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej, wsparty na ramionach krzyża i szarfie barwy czarnej z napisem DIiT.
5.
Podczas wręczania odznaki pamiątkowej wręczana jest również legitymacja uprawniająca do przyznanej odznaki.
6.
Prawo do odznaki pamiątkową DIiT przysługuje:
1)
Dyrektorowi DIiT z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
żołnierzom osiągającym bardzo dobre wyniki w działalności służbowej po przesłużeniu w DIiT nie mniej niż dwa lata;
3)
pracownikom korpusu służby cywilnej za szczególne zasługi na rzecz informatyki wojskowej oraz podnoszenie prestiżu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w środowisku cywilnym po przepracowaniu w DIiT nie mniej niż trzech lat;
4)
innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla informatyki wojskowej;
5)
żołnierzom rezerwy i byłym pracownikom służby cywilnej po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7.
Odznakę pamiątkową DIiT nadaje Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji na zaopiniowany wniosek Komisji do spraw odznaki pamiątkowej DIiT, zwanej dalej "Komisją".
8.
W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący - Radca Generalny DIiT;

Członkowie - po dwóch przedstawicieli żołnierzy zawodowych i pracowników

korpusu służby cywilnej o najdłuższym stażu służby i pracy w DIiT,

- Mąż Zaufania DIiT,

- Przewodniczący organizacji związków zawodowych DIiT;

Sekretarz - Specjalista Wydziału Organizacyjno-Kadrowego.

9.
Nadanie odznaki pamiątkowej DIiT ogłasza się w decyzji Dyrektora DIiT.
10.
Do zadań Komisji należy rozpatrywanie wniosków o nadanie odznaki pamiątkowej albo pozbawienia prawa do niej, protokołowanie posiedzeń oraz prowadzenie ewidencji otrzymywanych wniosków składanych przez osoby fizyczne lub prawne, przechowywanie protokołów i odznak.
11.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać:
1)
dane kandydata:
a)
osoby fizycznej - stopień imię i nazwisko,
b)
osoby prawnej - nazwę instytucji, organizacji, stowarzyszenia, fundacji itp.;
2)
w przypadku osoby fizycznej charakterystykę przebiegu służby (pracy) kandydata z uwzględnieniem jego dokonań w dziedzinie informatyki wojskowej lub osiągnięć w działalności służbowej mających wpływ na rozwój informatyki wojskowej;
3)
opis innych ewentualnych zdarzeń, które mogą stanowić podstawę nadania odznaki pamiątkowej.
12.
Odznakę pamiątkową DIiT wręcza się:
1)
w dniu Święta Wojsk Łączności i Informatyki;
2)
w dniu objęcia stanowiska Dyrektora Departamentu;
3)
w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach.
13.
Prawo do odznaki pamiątkowej DIiT tracą osoby które:
1)
zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek;
2)
zostały ukarane za przewinienia dyscyplinarne dotyczące:
a)
rażącego zaniedbywania obowiązków służbowych,
b)
nadużywania alkoholu,
c)
naruszenia zasad koleżeństwa,
d)
innych czynów godzących w honor i dobre imię żołnierza, DIiT i Sił Zbrojnych RP,
e)
w przypadku pracowników korpusu służby cywilnej - rażącego naruszenia regulaminu pracy.
14.
Decyzje o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej DIiT - z podaniem przyczyn - podejmuje Dyrektor DIiT z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, a informację o powyższym fakcie ogłasza w decyzji Dyrektora DIiT. Osoba pozbawiona prawa do posiadania odznaki pamiątkowej DIiT zobowiązana jest do zwrotu posiadanej legitymacji Przewodniczącemu Komisji.
15.
Od decyzji, o której mowa w pkt 14, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o pozbawieniu uprawnień do odznaki pamiątkowej DIiT, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do przełożonego wyższego szczebla. Decyzja wydana przez przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
16.
Posiadaczom odznaki pamiątkowej DIiT nie przysługują jakiekolwiek uprawnienia ani przywileje z tytułu jej posiadania.
17.
Wszystkie odznaki pamiątkowe DIiT posiadają numerację, przy czym numer nadanej odznaki umieszczony jest na rewersie odznaki i odwrocie strony tytułowej legitymacji uprawniającej do noszenia danego egzemplarza odznaki.
18.
Odznaka pamiątkowa DIiT z numerem jeden i blankietem legitymacji przekazana zostanie do Muzeum Wojska Polskiego.
19.
Odznakę pamiątkową DIiT nosi się na lewej kieszeni munduru wyjściowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ubiorczych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
20.
Wizerunek odznaki pamiątkowej DIiT może być używany również na produktach, drukach i wydawnictwach DIiT.
21.
Koszty wydania odznak pamiątkowych DIiT nie mogą obciążać budżetu resortu obrony narodowej.