Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.23.337

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2011 r.

DECYZJA Nr 401/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
2.
Zatwierdza się :
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

CENTRUM DOKTRYN I SZKOLENIA SIŁ ZBROJNYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

CENTRUM DOKTRYN I SZKOLENIA SIŁ ZBROJNYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

CENTRUM DOKTRYN I SZKOLENIA SIŁ ZBROJNYCH
1.
Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej jest popularyzowanie znaczenia oraz prestiżu Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, zwanym dalej "Centrum", w środowisku wojskowym i cywilnym, a także utożsamianie się żołnierzy i pracowników ze swoją instytucją i uhonorowanie ich za nienaganną służbę i pracę.
2.
Odznaka pamiątkowa Centrum wykonana jest z metalu i przedstawia orła wojskowego (rodzajów Sił Zbrojnych) siedzącego na otwartej księdze w kolorze ciemnego złota, na której nałożone zostały skrzyżowane srebrzyste miecz i pióro. Spoza korpusu orła wychodzi biało-czerwona wstęga, która koliście oplata księgę z mieczem i piórem. Na dole wstęgi umieszczone zostały ciemnoniebieskie litery stanowiące skrót Centrum: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Kolory te: czerwony, biały i niebieski - są oficjalnymi barwami miasta Bydgoszczy, które jest siedzibą Centrum.
3.
Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:
1)
Dyrektorowi Centrum z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
pozostałym żołnierzom zawodowym Centrum po co najmniej 12 miesięcznej nienagannej służbie. W uzasadnionych przypadkach (np. dokonanie czynu bohaterskiego, szczególnych zasług dla umacniania systemu obronnego i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) okres ten może być skrócony;
3)
pracownikom wojska Centrum wzorowo wywiązującym się z obowiązków służbowych po co najmniej 24 miesięcznej pracy w Centrum oraz byłym żołnierzom zawodowym Centrum posiadającym przydział mobilizacyjny lub kryzysowy do Centrum, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w czasie realizacji zadań wpływających na podnoszenie gotowości bojowej i kryzysowej;
4)
wyjątkowo, na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", innym osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Centrum i w szczególny sposób zasłużyły się dla tej instytucji.
4.
Odznakę pamiątkową nadaje Dyrektor Centrum na wniosek Komisji.
5.
Komisję wybiera się na zebraniu ogólnym żołnierzy zawodowych i pracowników wojska Centrum. Komisję tworzy trzech żołnierzy zawodowych i jeden pracownik wojska Centrum. Dyrektor Centrum zamieszcza skład Komisji w rozkazie dziennym.
6.
Pracą Komisji kieruje przewodniczący każdorazowo wybierany spośród jej składu. W celu usprawnienia pracy, Komisja wybiera każdorazowo sekretarza spośród swoich członków.
7.
Do zadań Komisji w szczególności należy:
1)
opiniowanie wniosków o nadanie albo pozbawienie prawa do odznaki pamiątkowej;
2)
prowadzenie ewidencji nadanych odznak pamiątkowych;
3)
przedkładanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki pamiątkowej Dyrektorowi Centrum.
8.
Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii odnotowuje się na wniosku przedłożonym Dyrektorowi Centrum do rozpatrzenia.
9.
Zajęcie stanowiska przez Komisję powinno następować nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Dla ważności posiedzeń Komisji zwołanych w celu rozpatrzenia przedłożonych wniosków, wymagana jest obecności co najmniej 3/4 składu Komisji.
10.
Odznakę pamiątkową wręcza się:
1)
z okazji świąt państwowych i wojskowych;
2)
w dniu święta Centrum;
3)
w związku z przeniesieniem służbowym lub zwolnieniem do rezerwy żołnierza zawodowego

- zgodnie z przepisami ceremoniału wojskowego.

11.
Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub wykroczenie popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek, a żołnierze zawodowi dodatkowo w przypadku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej za szczególnie rażące przewinienie dyscyplinarne.
12.
Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje dyrektor Centrum z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji dyrektora Centrum przysługuje prawo wniesienia odwołania na piśmie do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
13.
Nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki pamiątkowej ogłasza się w rozkazie dziennym dyrektora Centrum.
14.
Odznakę pamiątkową nadaje się imiennie wraz z legitymacją. Osobom prawnym zamiast legitymacji wręczany jest dyplom.
15.
Z tytułu nadania odznaki pamiątkowej nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
16.
Odznakę pamiątkową nosi się na środku lewej kieszeni munduru wyjściowego (galowego). Szczegółowe zasady jej noszenia określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby pozbawione prawa do odznaki pamiątkowej nie noszą jej.
17.
Posiadaczowi odznaki pamiątkowej nie wolno jej zbywać, użyczać, darować lub wymieniać.
18.
Wizerunek odznaki pamiątkowej może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących Centrum za zgodą dyrektora Centrum.
19.
Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.