Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 8. Bazy Lotnictwa Transportowego im. płk pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.122

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2012 r.

DECYZJA Nr 98/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 8. Bazy Lotnictwa Transportowego im. płk pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową zwaną dalej "odznaką", 8. Bazy Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

8. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

8. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

8. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego

1.
Odznaka pamiątkowa 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, zwana dalej "8.BLTr.", jest widocznym znakiem przynależności i nienagannej służby oraz zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej w szeregach 8.BLTr. Celem nadawania odznaki pamiątkowej 8.BLTr., zwanej dalej "odznaką", jest wyrażenie uznania żołnierzom i pracownikom wojska, za zasługi położone w służbie i pracy nad pomnażaniem dobrego imienia i sławy tej jednostki wojskowej.
2.
Odznaka wykonana jest z oksydowanego metalu w kształcie tarczy. Stylizowane pióra husarii symbolizują turbinę silnika lotniczego. W centralnej części umieszczona jest szachownica lotnicza, na jej tle odznaka pilota - orzeł trzymający w dziobie wieniec laurowy barwy zielonej. Na górze szachownicy znajduje się litera "K" zwieńczona otwartą koroną z drzwi królewskiej Katedry na Wawelu.
3.
Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1)
dowódcy 8.BLTr. z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w 8.BLTr. co najmniej roku;
3)
żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych, którzy odbyli służbę wojskową w 8.BLTr., mają do niej przydział mobilizacyjny i wyróżnili się podczas ćwiczeń wojskowych;
4)
pracownikom wojska po przepracowaniu w 8.BLTr. co najmniej 2 lat;
5)
wyjątkowo, na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 8.BLTr.
4.
Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją.
5.
Odznakę nadaje dowódca 8. BLTr. na wniosek Komisji.
6.
Komisję powołuje dowódca 8. BLTr. W jej skład wchodzą:
1)
zastępca dowódcy 8. BLTr.;
2)
mąż zaufania korpusu oficerów;
3)
mąż zaufania korpusu podoficerów;
4)
pomocnik dowódcy ds. podoficerów;
5)
mąż zaufania korpusu szeregowych zawodowych;
6)
przewodniczący związków zawodowych pracowników wojska;
7)
osoba pełniąca funkcję sekretarza komisji.
7.
Do zadań Komisji w szczególności należy:
1)
opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;
2)
prowadzenie ewidencji nadanych odznak.
8.
Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia i podpisaną przez wszystkich członków przedstawia bezpośrednio na przedłożonym wniosku dowódcy 8.BLTr. do akceptacji.
9.
Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych, w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych lub innych ważnych dla służby okoliczności, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.
10.
Odznakę nosi się na środku lewej kieszeni munduru wyjściowego. Szczegółowe zasady jej noszenia określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
11.
Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek, a w uzasadnionych przypadkach żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.
12.
Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje dowódca 8.BLTr. z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
13.
Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy 8.BLTr.
14.
Jeden egzemplarz odznaki wraz z dokumentacją przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.
15.
Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.