Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 5. batalionu strzelców podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.23.348

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2011 r.

DECYZJA Nr 412/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 5. batalionu strzelców podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", 5. batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty - Spiechowicza.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

5. BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH im. gen. bryg. Andrzeja Galicy

21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

5. BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH im. gen. bryg. Andrzeja Galicy

21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

5. BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH im. gen. bryg. Andrzeja Galicy

21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

1.
Odznaka pamiątkowa stanowi zewnętrzny symbol przynależności żołnierzy do 5. batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy oraz wzorowej służby w szeregach podhalańczyków. Jest również zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy osób szczególnie zasłużonych dla batalionu.
2.
Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej 5. batalionu strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy jest uhonorowanie osób fizycznych i prawnych za:
1)
działalność związaną z procesem upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji strzelców podhalańskich;
2)
kształtowanie ducha bojowego;
3)
inicjowanie działalności związanej z tradycjami orężnymi w środowisku cywilnym w kraju i za granicą.
3.
Odznaka pamiątkowa 5. batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy, zwanego dalej "5. batalionem", wzorowana jest na odznace pamiątkowej 5. pułku Strzelców Podhalańskich 22. Dywizji Piechoty Górskiej, wprowadzonej Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z 1929 r. według projektu artysty malarza Mariana Strońskiego oraz 5. batalionu zmechanizowanego 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, których chlubne dziedzictwo tradycji przejął i z honorem kultywuje 5. batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy.

Odznaka ma wymiary 40 x 40 mm i przedstawia stylizowaną swastykę (prasłowiański symbol pomyślności i powodzenia w walce, znany wśród górali jako "niespodziany krzyżyk" stosowany w pułkach podhalańskich od 1919 r.). Ramiona swastyki wypełnione są białą emalią. Między ramionami swastyki umieszczone są 4 orły skalne z rozpostartymi skrzydłami. Centrum odznaki stanowi tarcza okrągła z dużą cyfrą "5" otoczona pierścieniem w kolorze bordowym z napisem "BATALION STRZELCÓW PODHAL."

Każda odznaka posiada wygrawerowany na rewersie numer. Przyjmuje się numerację od liczby porządkowej 01.

4.
Odznakę pamiątkową nadaje dowódca 5. batalionu na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją".
5.
Komisja w pięcioosobowym składzie powoływana jest rozkazem dziennym dowódcy 5. batalionu. W jej skład wchodzą:
1)
przewodniczący - mąż zaufania oficerów;
2)
sekretarz - mąż zaufania podoficerów;
3)
członkowie: - mąż zaufania szeregowych;

- przedstawiciel pracowników wojska,

- pełnomocnik ds. podoficerów.

6.
Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:
1)
dowódcy 5. batalionu z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
żołnierzom zawodowym 5. batalionu wyróżniającym się w służbie, szkoleniu i dyscyplinie po przesłużeniu w jednostce co najmniej dwóch lat;
3)
pracownikom wojska 5. batalionu szczególnie wyróżniającym się w pracy i dyscyplinie po przepracowaniu w jednostce co najmniej trzech lat;
4)
żołnierzom rezerwy po nienagannym odbyciu trzech krótkoterminowych ćwiczeń w batalionie - za wybitne osiągnięcia;
5)
innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla batalionu.
7.
Prawo zgłoszenia kandydatury do Komisji przysługuje:
1)
dowódcy batalionu w stosunku do osób wymienionych w pkt 6;
2)
bezpośredniemu przełożonemu żołnierza lub pracownika wojska.
8.
Komisja wypracowuje opinię zwykłą większością głosów Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół na piśmie zawierający wnioski o przyznanie odznaki pamiątkowej albo o odmowie jej przyznania.
9.
Potwierdzeniem prawa do odznaki pamiątkowej jest legitymacja odznaki z wpisanym numerem odznaki. Odznakę o numerze 01 pozostawia się w sali tradycji 5. batalionu.
10.
Nadanie odznaki pamiątkowej ogłasza się w rozkazie dziennym dowódcy oraz kronice 5. batalionu. Wręczenie wraz z legitymacją odbywa się na uroczystej zbiórce całego stanu osobowego z okazji święta 5. batalionu.
11.
Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona wyłącznie przez jej posiadacza. Niedopuszczalne jest przekazanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.
12.
Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przewinienie, popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek albo za czyny hańbiące honor żołnierza niezgodny z "Kodeksem honorowym żołnierza zawodowego Wojska Polskiego".
13.
Prawo do odznaki pamiątkowej tracą pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
14.
Decyzje o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje dowódca 5. batalionu na wniosek Komisji.
15.
Od decyzji, o której mowa w pkt 14, przysługuje prawo do odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.
16.
Pozbawienie prawa do odznaki stwierdza się w rozkazie dziennym dowódcy 5. batalionu.
17.
Odznaki pamiątkowe zamawia u wytwórcy, przechowuje oraz prowadzi "Rejestr wydawanych odznak" Sekretarz Komisji.
18.
Odznakę nosi się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
19.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulaminu sprawuje Komisja.
20.
Koszty wykonania odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.