Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.24.277

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2009 r.

DECYZJA Nr 451/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką" 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.
2.
Zatwierdza się:
a)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;*
b)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.*
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik nr 3 do decyzji.*
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

* Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.