Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2005.24.234

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2005 r.

DECYZJA Nr 427/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego w Warszawie

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką" 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego w Warszawie.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;*
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.*
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.*
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

* Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.