Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.115

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 kwietnia 2012 r.

DECYZJA Nr 91/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 34. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową zwaną dalej "odznaką", 34. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

34. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

34. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 34. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

1. Odznaka pamiątkowa 34. Wojskowego Oddziału Gospodarczego stanowi o nienagannej służbie i pracy. Jest zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy oraz znakiem przynależności żołnierzy i pracowników wojska do jednej rodziny wojskowej i zobowiązuje każdego posiadającego odznakę do dzielnego stawania w obronie Ojczyzny i honoru 34. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zwanego dalej "34. WOG". Jest również symbolem dziedziczenia i kultywowania tradycji jednostek logistycznych.
2. Odznaka pamiątkowa 34. WOG, zwana dalej "odznaką", ma kształt okrągłej tarczy o średnicy 40 mm, wykonanej z metalu barwy srebrzystej z elementami emaliowanymi. W tarczę wpisany został: w dolnej części półwieniec koła zębatego, a w górnej części półwieniec z liści laurowych. W środku odznaki umieszczone zostały skrzyżowane symbole miecza i kłosa. Powyższe elementy symbolizują służby logistyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W środkowej części w górnym polu wpisano liczbę "34"- numer organizacyjny jednostki, w pozostałych trzech polach od strony lewej, duże litery "WOG" (skrót nazwy). Na środku odznaki nałożony jest herb Podkarpacia, nawiązujący do miejsca stacjonowania i obszaru działania jednostki. Poszczególne elementy odznaki nakładane są warstwowo.
3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1) Komendantowi 34. WOG z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2) żołnierzom po przesłużeniu w 34. WOG co najmniej roku;
3) pracownikom wojska po przepracowaniu w 34. WOG co najmniej dwóch lat;
4) wyjątkowo, na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 34. WOG-u.
4. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją.
5. Odznakę pamiątkową nadaje Komendant 34. WOG na wniosek Komisji.
6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
7. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych, dorocznego święta 34. WOG oraz innych ważnych dla służby okoliczności.
8. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek, a w uzasadnionych przypadkach żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
9. Decyzję o pozbawieniu praw do odznaki podejmuje Komendant 34. WOG z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji Komendanta przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
10. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta.
11. Komendant powołuje Komisję w składzie:
1) Zastępca Komendanta - przewodniczący;
2) szef Wydziału Administracyjnego - sekretarz;
3) kierownik sekcji wychowawczej;
4) mąż zaufania;
5) przedstawiciel pracowników wojska.
12. Do zadań komisji w szczególności należy:
1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;
2) zakup odznak, przygotowanie legitymacji oraz prowadzenie ewidencji nadanych odznak;
3) zapewnienie ścisłego przestrzegania zasad regulaminu odznaki - sprawy sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja w porozumieniu z Komendantem 34. WOG.
13. Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.