Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.182

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 190/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W GIŻYCKU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W GIŻYCKU ODZNAKA PAMIĄTKOWA 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W GIŻYCKU

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W GIŻYCKU

1. Odznakę pamiątkową 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego (24 WOG), zwaną dalej "odznaką", nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska, innych osób fizycznych i prawnych w dowód uznania ofiarnej, sumiennej służby i pracy na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników wojska, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby oraz charakter wykonywanych zadań. Odznaka jest znakiem przynależności do grona żołnierzy, pracowników wojska, emerytów i żołnierzy rezerwy 24 WOG.
2. Celem nadania odznaki jest uhonorowanie służby i pracy jak również nadanie wyższej rangi 24 WOG oraz propagowanie jednostki w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i lokalnym środowisku.
3. Odznakę o wymiarach 4 x 4 cm stanowi krzyż równoramienny, o wklęsłych ramionach pokrytych bordową emalią z czarną obwódką po krawędziach. Kolor emalii ramion krzyża nawiązuje do barw jednostek kwatermistrzowskich (logistycznych). Na pionowych ramionach krzyża umieszczono: na górnym - cyfrę "24" (numer organizacyjny jednostki wojskowej), na dolnym literę "O". Na ramionach poziomych umieszczono litery: na lewym "W", na prawym literę "G". Całość napisu nawiązuje do skrótu nazwy jednostki, tj. "24. Wojskowy Oddział Gospodarczy". Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się symbole określające charakter i przeznaczenie jednostki: srebrzysty miecz - symbol męstwa, honoru i sukcesu wojennego, oraz złocisty kłos - symbol służb logistycznych. W centrum odznaki umieszczono herb miasta Giżycka, nawiązując tym samym do miejsca stacjonowania jednostki wojskowej. Poszczególne elementy odznaki nakładane są warstwowo.
4. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) Komendantowi 24 WOG - z dniem objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom - po minimum roku nienagannie pełnionej służby w 24 WOG;

3) pracownikom wojska po - przepracowaniu w 24 WOG co najmniej 2 lat;

4) wyjątkowo - na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją" - innym osobom fizycznym i prawnym.

5. Odznakę wraz z legitymacją nadaje, zatwierdza i ogłasza w rozkazie dziennym Komendant 24 WOG, na wniosek Komisji.
6. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona tylko przez osobę wyróżnioną.
7. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji:

1) święta jednostki wojskowej;

2) świąt wojskowych i państwowych;

3) w dniu odejścia z zawodowej służby wojskowej lub zakończenia pracy;

4) w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

8. Komendant 24 WOG powołuje Komisję w składzie:

1) przewodniczący Komisji - zastępca Komendanta 24 WOG;

2) sekretarz - kierownik sekcji wychowawczej;

3) członkowie - mężowie zaufania poszczególnych korpusów osobowych.

9. Do obowiązków Komisji w szczególności należy:

1) zakup odznak oraz prowadzenie ewidencji nadanych odznak;

2) opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do posiadania odznaki oraz przedkładanie wniosków Komendantowi;

3) nadzór nad przestrzeganiem zasad regulaminu odznaki.

10. Posiadaczowi odznaki nie przysługują żadne przywileje z tytułu jej posiadania.
11. Sposób noszenia odznaki pamiątkowej określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.
12. Prawo do odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie oraz przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.
13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant 24 WOG z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Komisji. Od powyższej decyzji przysługuje prawo do odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do jej posiadania. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
14. Wizerunek odznaki, za zgodą Komendanta, może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z jednostką wojskową.
15. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.