Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.30

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji,
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 22. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 22. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 22. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

1. Odznakę pamiątkową 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zwaną dalej "odznaką", nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska oraz innych osób fizycznych i prawnych. Odznaka stanowi dowód uznania za ofiarną i sumienną służbę oraz pracę na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań. Jest również symbolem dziedziczenia i kultywowania tradycji jednostek logistycznych.
2. Celem nadania odznaki jest uhonorowanie służby, pracy jak również nadanie rangi 22. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu, zwanego dalej "22. WOG", oraz propagowanie jednostki w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i środowisku cywilnym.
3. Odznakę o wymiarach 40 x 40 mm stanowi krzyż równoramienny o wypukłych ramionach pokrytych błękitną emalią, zakończony krawędziami barwy amarantowej nawiązującej do barw odznaki pamiątkowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Kolor emalii na ramionach krzyża nawiązuje do barw jednostek kwatermistrzowskich i intendentury. Na ramionach pionowych umieszczono srebrne napisy: na ramieniu górnym cyfra "22" (numer organizacyjny jednostki), na ramieniu dolnym litera "O". Na ramionach poziomych umieszczono litery barwy srebrzystej: na ramieniu lewym literę "W" , na ramieniu prawym literę "G". Napisy nawiązują do skrótu nazwy jednostki tj. "22 WOG". Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się symbole oddające charakter i zadania jednostki: miecz jako symbol męstwa i honoru oraz kłos - symbol służb materiałowych. Symbole obwiedzione są od góry wieńcem zębatym, co nawiązuje do pododdziałów logistycznych, a u dołu wieńcem laurowym symbolem wiedzy i zwycięstwa. Miecz, kłos oraz koło zębate są barwy szarej. W centrum odznaki umieszczono herb województwa warmińsko-mazurskiego nawiązujący do miejsca stacjonowania i obszaru działania jednostki. Poszczególne elementy odznaki nakładane są warstwowo.
4. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) Komendantowi 22 WOG, z dniem objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po minimum roku nienagannie pełnionej służby w 22 WOG;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w 22 WOG co najmniej dwóch lat;

4) wyjątkowo - innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 22 WOG - na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją".

5. Odznakę pamiątkową wraz z legitymacją nadaje i ogłasza w rozkazie dziennym Komendant 22 WOG. Fakt ten odnotowywany jest w Kronice 22 WOG.
6. Komendant powołuje Komisję w składzie:

1) Zastępca Komendanta - przewodniczący;

2) Szef Wydziału Administracyjnego - Sekretarz;

3) kierownik sekcji wychowawczej;

4) mąż zaufania oficerów;

5) mąż zaufania podoficerów;

6) przedstawiciel pracowników wojska.

Skład ten odnotowywany jest w rozkazie dziennym Komendanta.
7. Do obowiązków Komisji należy:

1) zakup odznak oraz prowadzenie ewidencji nadanych odznak;

2) opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienia prawa do jej noszenia;

3) zapewnienie ścisłego przestrzegania zasad regulaminu odznaki - sprawy sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja w porozumieniu z Komendantem 22 WOG;

4) przedkładanie wniosków Komendantowi 22 WOG.

8. Decyzje Komisji w sprawie ww. wniosków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 5 członków Komisji.
9. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji:

1) dorocznego święta jednostki;

2) świąt państwowych i wojskowych;

3) w dniu objęcia stanowiska Komendanta 22 WOG;

4) w dniu odejścia z zawodowej służby wojskowej lub pracy;

5) w innych szczególnie ważnych okolicznościach.

10. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona jedynie przez osobę wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.
11. Odznaki nadawane z legitymacją są numerowane.
12. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant 22 WOG z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji Komendanta przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.
14. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego według zasad określonych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Jeden egzemplarz odznaki przekazywany jest do Muzeum Wojska Polskiego.
16. Wizerunek odznaki może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z jednostką.
17. Koszty wykonania matrycy i wszystkich serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.