Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.117

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2012 r.

DECYZJA Nr 93/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową zwaną dalej "odznaką", 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 2. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

2. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

2. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

1.
Odznakę pamiątkową 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zwaną dalej "odznaką", nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska, a także innych osób fizycznych i prawnych, w dowód uznania za ofiarną oraz sumienną służbę i pracę. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań. Będzie znakiem przywiązania do oddziału kadry, pracowników wojska i żołnierzy rezerwy.
2.
Odznaka wykonana jest w kształcie krzyża maltańskiego ze złotymi krawędziami. Ramiona krzyża są granatowe, barwa ta nawiązuje do barw jednostek zaopatrywania służb logistycznych. W centrum krzyża na tle czerwono-żółtym (barwy miasta Wrocławia) znajduje się cyfra "2" - numer Wojskowego Oddziału Gospodarczego, otoczona jest dwoma najbardziej charakterystycznymi symbolami służb logistycznych: kołem zębatym oraz kłosem. Na ramionach krzyża umieszczone są białe litery "WOG" - skrót od Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz data "2008" - rok rozpoczęcia działalności.
3.
Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1)
Komendantowi 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego z dniem objęcia stanowiska służbowego;
2)
żołnierzom zawodowym po minimum roku służby w 2. Wojskowym Oddziale Gospodarczym;
3)
pracownikom wojska po dwóch latach pracy w 2. Wojskowym Oddziale Gospodarczym;
4)
żołnierzom zawodowym w dniu zwolnienia do rezerwy i pracownikom wojska w dniu zwolnienia z pracy (za szczególne zasługi);
5)
żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego (za szczególne zasługi);
6)
w wyjątkowych przypadkach innym osobom fizycznym lub prawnym, zasłużonym dla 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
4.
Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.
5.
Odznaki są numerowane i nadawane imiennie wraz z legitymacją.
6.
Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.
7.
Wizerunek odznaki może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z jednostką za zgodą Komendanta 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
8.
Odznakę nadaje Komendant 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją". Fakt nadania odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym oraz odnotowuje się w Kronice 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zwanego dalej "2. WOG".
9.
Odznakę wręcza się na uroczystej zbiórce:
1)
z okazji świąt wojskowych i państwowych;
2)
w dniu święta 2. WOG;
3)
w dniu przekazania stanowiska Komendanta 2. WOG;
4)
w dniu odejścia z zawodowej służby wojskowej;
5)
w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych;
6)
w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.
10.
Komendant 2. WOG powołuje Komisję w składzie:
1)
Szef Wydziału Administracyjnego;
2)
Kierownik Sekcji Wychowawczej;
3)
mąż zaufania oficerów;
4)
mąż zaufania podoficerów;
5)
mąż zaufania szeregowych zawodowych.
11.
Przewodniczącym Komisji każdorazowo jest osoba zajmująca stanowisko służbowe Szefa Wydziału Administracyjnego. Wszelkie zmiany w składzie Komisji muszą być odnotowane w rozkazie Komendanta 2. WOG.
12.
Do obowiązków Komisji w szczególności należy:
1)
opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki;
2)
prowadzenie ewidencji nadanych odznak.
13.
Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.
14.
Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
15.
Prawo do odznaki tracą osoby, które prawomocnie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek, a w uzasadnionych przypadkach żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
16.
Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant 2. WOG z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji Komendanta przysługuje odwołanie na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
17.
Fakt pozbawienia odznaki ogłasza się w rozkazie Komendanta 2. WOG.
18.
Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.