Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.37

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 28/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1. Dywizjonu Lotniczego Ziemi Łęczyckiej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", 1. Dywizjonu Lotniczego Ziemi Łęczyckiej.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. DYWIZJONU LOTNICZEGO ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. DYWIZJONU LOTNICZEGO ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. DYWIZJONU LOTNICZEGO ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ

1. Odznaka pamiątkowa 1. Dywizjonu Lotniczego Ziemi Łęczyckiej w Leźnicy Wielkiej (1 dlot), zwana dalej "odznaką", będzie symbolem jedności, koleżeństwa i integracji osób uprawnionych do jej posiadania, a także świadectwem identyfikacji dywizjonu z mieszkańcami regionu łęczyckiego. Będzie zewnętrznym znakiem dziedzictwa i kultywowania tradycji żołnierskich oraz wyrazem uhonorowania żołnierzy, pracowników wojska, a także innych osób szczególnie zasłużonych dla 1 dlot.
2. Odznaka, w formie czteroramiennego krzyża o wymiarach 40 x 40 mm, wykonana jest z metalu srebrzonego, którego ramiona wyłożone są ciemnoniebieską emalią. Na górnym ramieniu krzyża umieszczony został herb powiatu łęczyckiego. W centralnej części krzyża znajduje się biało - czerwona szachownica, otoczona srebrną obwódką, na którą nałożony jest wizerunek uzbrojonego śmigłowca typu Mi 8 barwy ciemnoszarej z jasnoniebieskim przeszkleniem kabiny, który symbolizuje rodzaj sprzętu, w jaki wyposażony jest dywizjon. Na poziomych ramionach krzyża umieszczono: na lewym - cyfrę "1" (numer jednostki), na prawym - napis "dlot" (skrót nazwy jednostki). Cyfra i napis są barwy srebrzystej. Krzyż został opleciony srebrzystym, oksydowanym wieńcem laurowym. Każda odznaka jest numerowana.
3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
a) dowódcy 1 dlot. z tytułu objęcia stanowiska służbowego,
b) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w jednostce wojskowej co najmniej dwóch lat,
c) pracownikom wojska po przepracowania w jednostce wojskowej co najmniej trzech lat,
d) żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie odznaki,
e) wyjątkowo, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją" - innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla jednostki.
4. Odznakę wraz z legitymacją nadaje dowódca 1 dlot. na wniosek Komisji. Fakt ten odnotowuje się w rozkazie dziennym dowódcy.
5. Odznaka nadawana jest imiennie.
6. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.
7. W skład Komisji wchodzi: 2 oficerów, 2 podoficerów i 2 szeregowych zawodowych, wybranych w głosowaniu tajnym.
8. Odznaki zamawia u wytwórcy, przechowuje oraz prowadzi ich ewidencję, osoba wyznaczona rozkazem dowódcy 1 dlot..
9. Prawo do odznaki tracą żołnierze prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
10. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.
11. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru, zgodnie z przepisami ubiorczymi.
12. Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie mogą obciążać budżetu resortu obrony narodowej.