Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.95

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 90/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.
§  2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
§  3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§  4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BRYGADY LOTNICTWA WOJSK LĄDOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BRYGADY LOTNICTWA WOJSK LĄDOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BRYGADY LOTNICTWA WOJSK LĄDOWYCH

1. Odznaka pamiątkowa 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, zwana dalej "odznaką", jest formą podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, zwanej dalej "Brygadą", stanowi dowód uznania za ofiarną i sumienną służbę i pracę. Odznaka to również symbol więzi łączącej żołnierzy i pracowników wojska, której spoiwem jest etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka wykonana jest z metalu o wym. 40 x 40 mm. Bazą odznaki jest Krzyż Maltański barwy niebieskiej ze srebrzystymi krawędziami. W centralnej części krzyża umieszczona jest szachownica lotnicza. Na szachownicę nałożona została cyfra "1", barwy złotej oznaczająca numer Brygady. Z lewej i prawej strony szachownicy znajdują się dwa husarskie skrzydła. W dolnej części krzyża na srebrnym polu wpisana została skrócona nazwa Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych "BLWL", natomiast w polu dolnego ramienia krzyża cyfry "2011", rok powstania Brygady. Na rewersie odznaki umieszczony jest kolejny numer odznaki oraz elementy umożliwiające mocowanie odznaki do munduru w postaci nakrętki na gwintowanym trzpieniu od wewnętrznej strony.

3. Odznakę nadaje Dowódca Brygady na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją".

4. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący - Zastępca Dowódcy Brygady;

2) Sekretarz - Szef Sekcji Wychowawczej;

3) Członkowie:

a) mąż zaufania oficerów,

b) mąż zaufania podoficerów,

c) mąż zaufania korpusu szeregowych zawodowych,

d) pomocnik dowódcy do spraw podoficerów.

5. Komisję powołuje Dowódca Brygady. Imienny skład Komisji oraz jego zmiany ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy Brygady.

6. Komisja opiniuje wnioski o nadanie i pozbawienie prawa do odznaki oraz prowadzi ewidencję noszonych odznak.

7. Decyzja Komisji o złożeniu wniosku o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki zapada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Komisji. Przewodniczący Komisji, przynajmniej dwa razy w ciągu roku zwołuje posiedzenia, w celu opiniowania wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki pamiątkowej oraz prowadzi ewidencję nadanych odznak.

8. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych.

9. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy Brygady.

10. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy Brygady z chwilą objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, którzy dokonali czynu bohaterskiego w obronie życia i mienia państwowego lub odnieśli rany w trakcie pełnienia służby w kraju lub poza jego granicami;

3) żołnierzom zawodowym po 2 latach nienagannej służby wojskowej w Brygadzie;

4) pracownikom wojska po przepracowaniu co najmniej pięciu lat w Brygadzie;

5) w wyjątkowych sytuacjach - żołnierzom nie służącym aktualnie w Brygadzie oraz innym osobom fizycznym lub prawnym, które wniosły szczególne zasługi w rozwój i dobro Brygady.

11. Sposób noszenia odznaki określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

12. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.

13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca Brygady z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji Dowódcy Brygady przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

14. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa lub przywileje z tytułu jej posiadania.

15. Wizerunek odznaki może być używany, za zgodą Dowódcy Brygady, na drukach których tematyka jest ściśle związana z Brygadą.

16. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej użyczać, przekazywać lub wymieniać.

17. Koszty wykonania matrycy i wszystkich serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.