Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 1. Batalionu Czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Mączka.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.141

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 kwietnia 2014 r.

DECYZJA Nr 156/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1. Batalionu Czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", 1. Batalionu Czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BATALIONU CZOŁGÓW 10. BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława Maczka

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BATALIONU CZOŁGÓW 10. BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława Maczka

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BATALIONU CZOŁGÓW 10. BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława Maczka

1. Odznaka pamiątkowa 1. Batalionu Czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka, zwana dalej "odznaką" 1. Batalionu Czołgów, jest wyrazem uznania za nienaganną służbę wojskową i pracę w batalionie, a także zewnętrznym symbolem integrującym stan osobowy oraz podkreślającym przynależność pododdziału do 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie.

2. Odznaka jest repliką historycznej odznaki 1. Pułku Pancernego, którego tradycje zgodnie z decyzją nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 1995 r.. w sprawie przejęcia i kontynuowania dziedzictwa tradycji przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej w Świętoszowie (Dz. Roz. MON poz. 98, kultywuje 1. Batalionu Czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka. Odznaka ma kształt krzyża, na który nałożona jest sylwetka czołgu Crusader widzianego z boku. Na czołgu wytłoczona jest cyfra "1", nawiązująca do numeru pododdziału. Odznaka wykonana jest z białego polerowanego metalu. Czołg z metalu oksydowanego.

3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) dowódcy 1. Batalionu Czołgów z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) dowódcom kompanii będącym na stanowisku co najmniej 3 lata;

3) żołnierzom, po przesłużeniu w 1. Batalionie Czołgów pięciu lat;

4) wyższemu przełożonemu, na wniosek Dowódcy 1. Batalionu Czołgów;

5) wyjątkowo, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 1. Batalionu Czołgów;

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach odznaka może być nadana pośmiertne.

4. Podmiotami upoważnionymi do występowania z pisemnym wnioskiem o nadanie odznaki są:

1) Dowódca oraz Zastępca Dowódcy 1. Batalionu Czołgów;

2) dowódcy kompanii.

5. W sprawach proceduralnych dotyczących odznaki właściwą jest Komisja.

6. Komisję w liczbie 4 osób powołuje, odwołuje oraz ustala jej skład osobowy i czas trwania kadencji, zebranie żołnierzy zawodowych Batalionu w drodze uchwały.

7. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele korpusów osobowych 1. Batalionu Czołgów, w tym obligatoryjnie mąż zaufania oficerów, który jest przewodniczącym Komisji.

8. Do obowiązków Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie ww. wniosków Dowódcy 1. Batalionu Czołgów;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenia ich ewidencji.

9. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym, a sam fakt nadania odnotowuje się również w Kronice Oddziału.

10. Odznakę wraz z legitymacją, wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

11. Odznakę nosi się zgodnie z przepisami ubiorczymi Sił Zbrojnych RP.

12. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, tracą żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

14. Osoba pozbawiona prawa do odznaki, do czasu zatarcia wyroku lub kary dyscyplinarnej deponuje ją, za potwierdzeniem pisemnym, u Przewodniczącego Komisji.

15. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa, ani przywileje z tytułu jej posiadania.

16. Wizerunek odznaki może być używany na produktach, drukach i wydawnictwach 1. Batalionu Czołgów za zgodą Dowódcy.

17. Koszt wykonania odznaki oraz legitymacji pokrywa osoba uprawniona do jej posiadania.

18. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki lub dokumentu uprawniającego do jej posiadania, może być wydany duplikat odznaki lub wtórnik dokumentu. Za wydany duplikat odznaki pobiera się opłatę w wysokości kosztów jej wytworzenia, wtórnik dokumentu wydaje się bezpłatnie. Fakt ten odnotowuje się w dokumentach ewidencyjnych.

19. Koszty wykonania odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.