Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2005.9.68

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 maja 2005 r.

DECYZJA Nr 118/MON/PSSS
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki absolwenta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64), w związku z § 3 pkt 4 lit. p zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę absolwenta, zwaną dalej "odznaką", Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji*;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji*.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik nr 3 do decyzji*.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

* Załączniki do decyzji zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.