Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGPSP.2019.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2019 r.

ROZKAZ Nr 8
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a, d i e oraz pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669) rozkazuję, co następuje:
§  1.  Komendanci (wszystkich szczebli organizacyjnych) Państwowej Straży Pożarnej, komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej wprowadzą w terminie 30 dni od wejścia w życie rozkazu, do stosowania w podległych jednostkach zasady organizacji łączności radiowej, określone w Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, zwaną dalej "Instrukcją", stanowiącą załącznik do rozkazu.
§  2. 
1.  Dyrektor właściwy do spraw łączności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pełni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem łączności radiowej na terenie kraju.
2.  Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, pełnią nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem łączności radiowej na terenie województwa, z wyłączeniem szkół Państwowej Straży Pożarnej.
3.  Komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, pełnią nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem łączności radiowej w zakresie szkolnych sieci radiowych i sieci dydaktycznych, o których mowa w Instrukcji.
§  3.  Komendanci wojewódzcy, komendanci powiatowi (miejscy), komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej są odpowiedzialni za egzekwowanie przestrzegania zasad i warunków pracy w sieciach radiowych zgodnie z Instrukcją.
§  4. 
1.  Komendanci wojewódzcy, komendanci powiatowi (miejscy), komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej dokonają w terminie:
1) 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozkazu aktualizacji danych w zakresie łączności;
2) 9 miesięcy od dnia wejścia w życie rozkazu aktualizacji oprogramowania radiotelefonów;
3) 9 miesięcy od dnia wejścia w życie rozkazu weryfikacji ewidencji osób upoważnionych do pracy w sieciach radiowych;
4) 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozkazu uzupełnią liczbę urządzeń łączności radiowej.
2.  Dyrektor właściwy do spraw łączności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w uzgodnieniem z Dyrektorem właściwym do spraw szkoleń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie rozkazu zorganizuje szkolenie koordynatorów do spraw łączności, o którym mowa w pkt XI Instrukcji.
§  5.  Traci moc rozkaz nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 16).
§  6.  Rozkaz wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

INSTRUKCJA

w sprawie organizacji łączności radiowej

grafika

Załącznik Nr  1

Zakres wymaganych informacji we wniosku organizacyjno-użytkowym

Załącznik Nr  2

Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych stacjonarnych

Załącznik Nr  3

Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych

Załącznik Nr  4

Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych noszonych

Załącznik Nr  5

Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla terminali TETRA stacjonarnych

Załącznik Nr  6

Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla terminali TETRA przewoźnych

Załącznik Nr  7

Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla terminali TETRA noszonych

Załącznik Nr  8

Mapy zasięgów radiowych w Krajowej Sieci Współdziałania i Alarmowania (KSW) oraz Sieci Powiatowej (PR)

Załącznik Nr  9

Schemat organizacji łączności radiowej w sieci wojewódzkiej (PW) na terenie województwa

Załącznik Nr  10

Schemat organizacji łączności radiowej w sieci powiatowej (PR) na terenie powiatu

Załącznik Nr  11

Struktura organizacji łączności radiowej poziomu wojewódzkiego

Załącznik Nr  12

Struktura organizacji łączności radiowej poziomu powiatowego

Załącznik Nr  13

Schemat organizacji łączności radiowej w ramach planowanych i prowadzonych działań

Załącznik Nr  14

Wniosek o włączenie do pracy w sieci radiowej PSP