Wprowadzenie na uzbrojenie Policji pistoletów typu P-99/FB.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2002.2.10

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 2002 r.

DECYZJA Nr 21
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 22 stycznia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji pistoletów typu P-99/FB

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 139), postanawiam, co następuje:
§  1.
Wprowadzam na uzbrojenie Policji pistolety typu P-99/FB.
§  2.
Z broni, o której mowa w § 1 dopuszcza się strzelanie amunicją 9 mm Parabellum zgodnie z zarządzeniem nr 8pf/2001 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w uzbrojenie oraz sprzęt techniczny.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.