Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.16.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1991 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1991 r.
w sprawie wprowadzenia maksymalnego wskaźnika wzrostu cen umownych energii cieplnej w I kwartale 1992 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 100, poz. 442) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wprowadza się maksymalny wskaźnik wzrostu cen umownych energii cieplnej - SWW 032 w wysokości 1,10.
2. Maksymalny wskaźnik wzrostu cen liczony jest w stosunku do cen ostatnio stosowanych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, ustalonych dla tych samych jednostek rozliczeniowych.
§  2.
1. W okresie obowiązywania zarządzenia jednostki gospodarcze (sprzedawcy) ustalają ceny dla dotychczas stosowanych jednostek rozliczeniowych przy sprzedaży energii cieplnej.
2. W przypadku zmiany ryczałtowej formy rozliczeń za energię cieplną (za 1 m2 powierzchni użytkowej, za 1 zamieszkałą osobę) na opłaty za faktycznie pobraną ilość energii cieplnej według wskazań urządzeń pomiarowych należy dokonać przeliczenia ceny ostatnio stosowanej na nową jednostkę.
§  3. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do:
1) cen pary na cele technologiczne w dostawach bezpośrednich pomiędzy producentem energii a odbiorcą,
2) gestorów zasobów mieszkaniowych refakturujących dostawy energii cieplnej na zasadach bezwynikowych użytkownikom lokali użytkowych.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r. i obowiązuje do dnia 31 marca 1992 r.